در تاریخ تحریر سند حاضر دفتر گردید: ..............وبعدالحضور ......................  اختیاراتی که  در وکالتنامه  شماره  .................. مورخ .................. دفتر اسناد رسمی ............................. درخصوص    ..................................داشت   را عینا و بدون  هیچ  زیاده  و نقصانی  تفویض  و واگذار نمود به : ..........................

 علیهذا نامبرده  اخیرالذکر می  تواند نسبت  به  انجام مفاد و مندرجات  این  وکالتنامه  که  از هر حیث  و جهت  تابع  مندرجات  وکالتنامه  اولیه است،  قیام  واقدام  نماید. این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.