موکل : آقای  ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : خانم : ..................................... فرزند  ...........................  بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به  هر یک  از دادگاههای  عمومی  و انقلاب  به  ویژه مجتمع های  قضائی  خانواده  و تقدیم  دادخواست  به  منظور مطلقه  نمودن  زوجه  (وکیل) از قید زوجیت  زوج  موضوع  عقدنامه  شماره  ترتیب  ............. به  قسم  طلاق خلع  به  هر شرط و تعهد و قرار و تضمین  لازم  مشروط به بذل و بخشش کامل کلیه حقوق مالی اعم از مهریه و نفقه و اجرت امثل ایام زوجیت و غیره با هر شرط ضمن  العقد موضوع  عقدنامه  شماره ترتیب .............. عند اللزوم  مراجعه  به  هر یک  از  دفاتر رسمی  ثبت  طلاق  و به  ثبت  رسانیدن  طلاق  و اجرای  صیغه  شرعی طلاق  ولو کرارا و مع الواسطه  با حق  استرداد جهیزیه  حتی  بدون  حضور موکل  با داشتن اختیارات  کامل  در خصوص  حضانت  ونگهداری  و سرپرستی  فرزند مشترک  و تعیین فرد مناسب  جهت  حضانت  و نگهداری  وسرپرستی  و تحویل  فرزند به  ایشان  حتی شخص  خود و یا هر کس  دیگر که  وکیل  صلاح  و مقتضی  بداند باحق  تعیین  ومعرفی  داور و قبول نظرات و قبول مابذل تصمیمات  انه ایا اعتراض به آن  و رد تصمیمات  متخذه و ارائه  نظرات  جدید همچنین مراجعه به هر یک  از وکلای  دادگستری و انتخاب  و انتصاب  آنها براساس  ماده 31 قانون آئین  دادرسی  دادگاههای  عمومی  و انقلاب  در امور مدنی  (مصوب   21/ 1/ 79) در خصوص  حضور در هر یک  از دادگاهها اعم  از بدوی  یا تجدید نظر و دیوانعالی  کشور و تقدیم  هر نوع  دادخواست  و اقامه  انواع  دعاوی  و پاسخگوئی  به  مدعیان  ورد و استرداد مدارک  و لوایح  و تمکین  و تقاضای  تجدید نظر و فرجام  نسبت  به  آرا صادره  از محاکم  و انتخاب  و انتصاب  و عزل  وکلا و کارشناسان  دادگستری  با داشتن تمام  اختیارات  راجع  به  امر دادرسی  به  خصوص  اختیارات  مندرج  در مواد  35 و 36 قانون  صدرالذکر با داشتن  حق  اعتراض  به  رای  بدوی،   تجدید نظر،  فرجام  خواهی، اعاده  دادرسی،    مصالحه  و سازش  ادعای  جعل  یا انکار و تردید نسبت  به  سند طرف و استرداد سند با حق  تعیین  جاعل، ارجاع  دعوی  به  داوری  و تعیین  داور، تعیین مصدق  و کارشناس   دعوی  خسارات  و استرداد و دادخواست  یا دعوی  و جلب  ثالث و دفاع  ار دعوی  ثالث،   ورود شخص  ثالث  و دفاع  از دعوی  ورود ثالث   دعوی متقابل  و دفاع  در قبال  آن   اعلام  عسر و حرج  و ارایه  مدارک  مربوطه  و رد یا قبول  سوگند و صلح  و سازش  با طرفین  دعوی  و تقاضای  صدور اجرائیه  و تعقیب عملیات  اجرائی  و توقیف  و بازداشت  اموال  و املاک  محکوم  علیه  یا محکوم  علیهم و اخذ محکوم  به  و قبوض  و وجوه  تودیعی  وامضا ذیل  و ظهر کلیه  اوراق  ومدارک و دادخواست  و اسناد ودر صورت  لزوم  مراجعه  به  دفاتر رسمی  ثبت  ازدواج  و طلاق یا دفاتر اسناد رسمی  و اخذ هر نوع  استعلام  و پاسخ های  مربوطه  و در صورت  نیاز اخذ رونوشت  یا برابر اصل  از اسناد مربوطه وسپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازم و ضمانت  کشف  وپرداخت  کلیه  هزینه های مربوطه و انجام  سایر تشریفات  اداری  وقانونی  لازمه  عمل  مورد وکالت.

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  درانجام  مورد وکالت  باحق  توکیل  به غیر ولو کرارا و مع  الواسطه  کلا یا جزا از طرف  خود و موکل دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و امضا واقدام  وکیل  به  منزله امضا و اقدام  موکل  نافذ ومعتبر بوده  و نیازی  به  حضور وکسب  اجازه  مجدد از موکل  نخواهد بود. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.

حسب  الاظهار موکل  ضمن  عقد خارج  لازم  حق  عزل  وکیل  و یا ضم  امین  را تا پایان  انجام  مورد وکالت  سلب  و ساقط نمود همچنین  متعهد گردید تا از هر اقدامی  که  مانع  انجام  مورد  وکالت گردد خودداری  نماید.

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.