موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

موردوکالت :مراجعه به شرکت  ملی گاز ایران و ادارات نواحی  و مناطق  و شعب  وابسته  به منظور  انعقاد قرارداد اشتراک  گاز شهری  به  نام  موکل  در خصوص  تقاضا و اخذ انشعاب گاز به نام و برای موکل در پلاک ثبتی ........................  با تادیه  هزینه ها و ودایع  وامضا قرارداد و خریداری و تهیه  لوازم و وسایل لوله کشی گاز و نصب تستهای مربوطه و اخذ گواهیهای لازم و راه اندازی آن واخذ قرارداد و فاکتورها و تسلیم اوراق و مدارک اعم از اصل یا رونوشت  و کپی  و اخذ مجوزهای لازم از هر اداره یا مناطق شهرداری با حق سپردن هرگونه تعهد و رضایت لازمه پیرامون موضوع وکالت و انجام گواهی  امضا و انجام تشریفات لازم وامضا ذیل اسناد و اوراق و مدارک مربوطه.

 حدود اختیارات : وکیل مرقوم در انجام مورد وکالت دارای اختیارات تامه و مطلقه قانونی میباشد و اقدام  و امضا وی بمنزله اقدام  و امضا شخص موکل نافذ و معتبر است و نیازی به حضور و کسب اجازه مجدد از موکل نمی باشد.مفاد این سند فقط در نفس وکالت موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.