موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به  شهرداری ……………… و هریک  از ادارات   نواحی  و مناطق وابسته  و تابعه  و اخذ تقاضانامه ها  ارائه  اسناد و مدارک  لازم  تکمیل  فرم  ها وارائه  آنها به  منظور تقاضا و اخذ جواز ساخت  به  هر تعداد طبقه  و مساحت  و متراژ نسبت  ………………………………………. با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  و رضایت  و پرداخت  هزینه های  قانونی در خصوص  انجام  مورد وکالت  و امضا ذیل  اوراق  واسناد و مدارک  و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات  :  وکیل  مرقوم  با حق  توکیل  به  غیر در انجام  مورد وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  قانونی  بوده  وامضا و اقدام  و عمل  ایشان  به  منزله امضا و اقدام  وعمل   موکل  نافذ و معتبر میباشد و مفاد این  سند فقط در نفس وکالت  موثر است. 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.