موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن ........................................................

 وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ..................................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن .......................................................

موردوکالت  :  مراجعه  به  شهرداری  -------- و هریک  از ادارات  وابسته  به  منظور  تقاضا و اخذ گواهی  پایان  کار نسبت  به  املاک   ...........  تقاضا و اخذ فرمها و تقاضا  نامه های  مربوطه  و تکمیل  آن  و ارائه  اسناد و مدارک   تقاضای  بازدید  عنداللزوم  پرداخت  هزینه های  قانونی  و انجام  گواهی  امضا با حق  سپردن  هر گونه  تعهد  تضمین و رضایت  و تحویل  پایان  کار و دادن  رسید و امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک  و دفاتر مربوطه.

حدود اختیارات  :  وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جزئا یا کلا در انجام  مورد وکالت  دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی  می  باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله امضا و اقدام  موکل  نافذ و معتبر است  و مفاد این  سند فقط در نقس  وکالت  موثر است 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.