موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن ........................................................

 وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ..................................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن .......................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به  هر یک  از بانکهای  کشور و افتتاح  حساب  تحت هر عنوان  اعم  از قرض الحسنه  و سپرده  کوتاه  مدت  و بلند مدت  و غیره به  نام  موکل با حق  برداشت  هر مقدار مبلغ  دفعتا واحده  و یا کرارا و واریز  وجه  و تمدید دفترچه و گرفتن کارت بانکی و مسدود نمودن  حساب  و اخذ کلیه  وجوه موجود اعم  از اصل  و سود و با حق  سپردن  هر گونه  تعهد و تضمین  لازم و امضا ذیل  اوراق  و دفاتر و دادن  رسید به  نحوی  که  جهت  انجام  مورد وکالت  لازم  و ضروری  باشد.

 حدود اختیارات: وکیل  مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل  و اقدام موکل نافذ و معتبر می  باشد.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.