موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن ........................................................

 وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ..................................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن .......................................................

موردوکالت  : مراجعه  به  هریک  از ادارات  و مراجع  قضائی  و حقوقی  و دوائر دولتی  و غیر دولتی اعم  از دارایی،  شهرداری،   ثبت  اسناد و املاک،  اداره  ثبت  شرکتها و انجام  کلیه  اقدامات لازم  و طی  مراحل  قانونی  و حقوقی و انجام  امور اداری  مربوطه  در خصوص  به  ثبت  رساندن  هر نوع  شرکت  اعم  از تجاری  و مدنی  و تحت هر عنوان  و با هر اسم  و علامت  بنام  و برای موکل و ارائه و دریافت  اسناد و اوراق  و مدارک  لازم  و تنظیم و تکمیل اظهارنامه، تقاضانامه، اساسنامه، و شرکت  نامه و سایر اوراق  و اسناد مربوطه  در ادارات  و مراجع  ذیربط و سپردن  تعهدات  لازم  و دریافت  مجوزها و گواهی  ها و تاییدیه  ها و پرداخت  هزینه  ها و اقدام  به  نامگذاری  و تعیین  و تغییر نام  شرکت  و درخواست  پلمپ  و امضا دفاتر قانونی  و ساختن  مهر و اخذ آن و انتشار واخذ روزنامه  و آگهی  تاسیس  و با حق  مراجعه  به  هریک  از ادارات   مراجع  قضائی  و حقوقی دائر دولتی  و غیردولتی  اعم  از دارایی   شهرداری   ثبت  اسناد و املاک   اداره  ثبت شرکتها  دفاتر اسناد رسمی   انجام  کلیه  اموراداری   جاری  و قانونی  شرکت  به نمایندگی  از صاحبان  امضا مدیران  شرکت  به  نام  و برای  شرکت و اخذ کلیه  اسناد و اوراق  و مدارک  لازم  و ارائه  آنها از هر مرجع  و به  هر مرجعی  که  لازم  باشد و تنظیم  و تکمیل  اظهارنامه ها شرکت  در مجامع  عادی  عمومی  و فوق  العاده  و اظهارنظر و پرداخت  هزینه ها با حق  سپردن  هرگونه  تعهد، تضمین  و رضایت  و پرداخت  هزینه های  قانونی  و ارائه و اخذ اسناد و مدارک  لازم  و امضا ذیل  اوراق  و دفاتر و مدارک  و صورت  جلسات  مربوطه  و اقدام  به هر عملی  که  بمنظور اجرای  مورد وکالت  لازم  باشد.

حدود اختیارات  : وکیل  نامبرده  درانجام  مورد وکالت و لوازم  آن  دارای  اختیارات تامه  ومطلقه  قانونی  بوده  و اقدام  و امضا ایشان  به  منزله  اقدام  و امضا موکل  نافذ و معتبر است.مفاد این سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.