موکل : آقای / خانم .................................... فرزند : ...............................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن ........................................................

 وکیل : آقای / خانم .................................... فرزند : ..................................بشناسنامه شماره ............................ متولد ....................... صادره از ............................ به شماره ملی ................................. ساکن .......................................................

مورد وکالت: در خصوص  مراجعه  به  سازمان  تامین  اجتماعی،  بیمه  نیروهای مسلح  و کارمندان  دولت  و سایر بیمه ها دانشگاه  علوم  پزشکی،  شرکتهای  پخش دارو، وزارت  بهداشت  درمان و آموزش  پزشکی  و کلیه  ادارات  دولتی  و غیر دولتی وابسته  به  دولت  اعم  از قضائی  اداری  و انتظامی  به  منظور رتق  و فتق  و رسیدگی و پیگیری  کلیه  امور مربوط به  داروخانه  ----------- به  نشانی  --------- و اخذ هر گونه  گواهی  و مدرک  و مجوز و سپردن  هر گونه  تعهد و پرداخت هزینه های  قانونی  مربوط و در صورت  لزوم  دریافت  هر نوع  استعلام  و مفاصا حساب با حق  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک مربوطه.    

حدود اختیارات  : وکیل  مرقوم  با حق  توکیل  به  غیر در انجام  کلیه  امور وکالت  دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  می  باشد و امضا و اقدام  وکیل  به  منزله امضا و اقدام  موکل  نافذ و معتبر است  .   


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.