موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ....................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی ................... ساکن .......................................... 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ...................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از .............. به شماره ملی ................... ساکن ..........................................  

مورد وکالت: در خصوص  مراجعه  به  شرکت  مخابرات  ایران  و سایر ادارات  و دوایر وابسته  و تابعه  به  منظور اخذ مجوز و تادیه  هزینه های  قانونی  و سپس  انتقال  مکان تلفن  ثابت  به  شماره   ............ منصوبه  در  ........... با ودایع  احتمالی  به  هر مکان  که  وکیل  صلاح  ومقتضی  بداند با حق  تقاضا و اخذ انجام  امور اداری در خصوص تغییر مکان  تلفن  موصوف  باحق  سپردن  هر گونه  تضمین  و تعهد و رضایت  و اخذ مجوز ها و تادیه  هزینه های  قانونی  و اخذ یا تسلیم  اوراق  و مدارک  اعم  از اصل، رونوشت،  کپی با حق  امضا ذیل  اوراق  و اسناد و مدارک مربوطه.

حدود اختیارات: وکیل  مرقوم  در انجام  مورد وکالت با حق توکیل  به غیر دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  قانونی  بوده  و امضا و عمل ایشان به منزله  امضا و عمل ................... نافذ و معتبر می باشد. مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است. 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.