موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ................ متولد ................. صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................ بشناسنامه شماره ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................

مورد وکالت : در خصوص مراجعه به سازمان بورس اوراق  بهادار به منظور پذيره نويسي  و خريداری هر نوع سهام بنام و براي موکل و اعمال کليه حقوق و اختيارات متصوره فعلي يا آتي  موکل نسبت  به سهام  پذيره نويسي و يا خريداري شده به نحوي که وکیل هر گونه  اقدامي  را که موکل  مي تواند به عنوان  صاحب  حقوق  و امتيازات  مذکور اعمال  نمايد به  قائم مقامي  وي  بدون  هيچگونه محدوديتي اعمال و اجرا نمايد اعم از دعوت از مجامع  عمومي به طور عادي و فوق العاده و حضور در مجامع  عمومي  مذکور و دادن  راي موافق  و مخالف  و اعتراض  نسبت به آرا صادره با حق  دريافت و برداشت وجوه آن  بنفع  خود يا ديگري  و امضا دفتر ثبت سهام و بطور کلي اعمال کليه حقوق  مالکانه موکل  در ارتباط با سهام و منافع آن بدون هيچگونه قيد و شرط و محدوديتي  انتقال و فروش  کليه  سهام  و منافع  موکل  کلا"يا جزئا"بهر شخص حقيقي  يا حقوقي ولو شخص خود به هر مبلغ  و قيد و شرط که وکیل صلاح و مقتضي بداند با حق اخذ بها و ارزش اسمی سهام و ثمن معامله و تحويل سهام انتقالی  به متعامل  با حق  اسقاط کافه خيارات  ولو خيار غبن و غبن فاحش و ضمانت کشف فساد و سپردن هر گونه تعهد و تضمين و امضا ذيل اوراق و اسناد و مدارک مربوطه. 

حدود اختیارات: وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل  و اقدام موکل نافذ و معتبر می  باشد و مفاد این  سند فقط نفس  وکالت  موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.