موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................. بشناسنامه شماره ................ متولد ................. صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ...................................

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................ بشناسنامه شماره ................ متولد ................ صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ......................

مورد وکالت  : مراجعه  به  سازمان  تامين  اجتماعي  و هر يک  از ادارات نهادها و سازمان ها و شعبات مربوطه  به  منظور پي  گيري  کليه  امور جاري  واداري موکل،  جمع آوري  کليه  سوابق  بيمه اي  موکل در مراجع فوق با حق  ارائه و اخذ اسناد و مدارک لازم  شرکت در جلسات و کميسيونهاي  مربوطه  به منظور دفاع  از حقوق  موکل با حق  ارائه  لوايح  مربوطه  و ارائه  نظرات، همچنين  اعتراض  به  آرا صادره  و رد آنها و ارائه نظرات  جديد و قبول  آرا صادره با حق  پرداخت  هزينه هاي  مربوطه و يا تقاضا  اخذ و وصول  مطالبات  موکل و دادن  رسيد و ايصال  آن  به  موکل  همچنين در صورت  اعتراض مجدد مراجعه  به  ديوان  عدالت  اداري  به  منظور  ارائه  دادخواست. همچنین امضا ذيل  اوراق و اسناد و مدارک و دفاتر مربوطه و پي گيري  حقوق موکل با حق دارا بودن کليه اختيارات مندرج  در ماده  35 و 36 قانون  آئين  دادرسي (در امور مدني ).

حدود اختیارات: وکیل مرقوم  در انجام  امور وکالت دارای  اختیارات  تام  و مطلقه  بوده  و امضا و عمل  و اقدام   وکیل به منزله  امضا و عمل  و اقدام موکل نافذ و معتبر می  باشد و مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت  موثر است.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.