موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت: اقدام انجام پيگيري  و به  نتيجه  رسانيدن  کليه  تشريفات  لازمه در رابطه  با تاسيس  شعبه  و يا شعب  در هر يک  از شهرهاي  کشور  ...............  و ساير کشورها انجام  کليه  اقدامات  ضروري  جهت  اجاره  دفترکار  انبار و واحد مسکوني تنظيم  و امضا قراردادهاي  مربوطه  از طرف  و بنام  موکل   انجام  کليه  امور مربوط به  ورود و صدور کليه  کالاهاي  متعلق  به  شرکت  موکل  اعم  از امور گمرکي ترخيص   ترانسپورت  و غيره،   تنظيم  و امضا اظهارنامه  هاي  گمرکي   اسناد حمل و ساير اوراق  مربوطه  پرداخت  هزينه هاي  قانوني  لازمه  فروش  و توزيع  کليه کالاهاي وارداتي  بنام  شرکت  موکل   اخذ وجوه  مربوطه   عقد قرارداد هاي  لازمه افتتاح  هرگونه  حساب  درهريک  از بانکهاي  دولتي  و يا خصوصي  خارجي  و ايراني دريافت چک دريافت و پرداخت  هرگونه  وجه  از حسابهاي  فوق  بهرنحوي  که  وکيل  صلاح و مقتضي  بداند  ارسال  و دريافت  حوالجات  مسدود نمودن  حسابهاي  فوق  خريد و يا اجاره  هر نوع  وسائط نقليه  موتوري  در خارج  از کشور  عقد قراردادهاي مربوطه و پرداخت وجوه  لازمه  از طرف  و بنام  شرکت  موکل  همچنين  استخدام  پرسنل مورد نياز در جهت  انجام  فعاليتهاي  مربوطه، تنظيم  و عقد قراردادهاي  استخدامي پرداخت   حقوق   ماليات  و بيمه  و ساير هزينه  و وجوه  قانوني  پرسنل در صورت لزوم  و صلاحديد فسخ   قراردادهاي  منعقده   اقاله  هرگونه  دعوي  بر عليه  کليه اشخاص  حقيقي  و يا حقوقي  خصوصي  و دولتي  در هريک از دادگاههاي  ذيصلاح  کشور مربوطه از طرف  و بنام  موکل،  تعيين   توکيل   تشريک  وعزل  و کلاي  انتخابي، حضور در جلسات  دادگاه   دفاع  از منافع  موکل ارائه  و اخذ هرگونه  لوايح دادخواست،  تقاضانامه  و جوابيه،   پاسخ  به  دعاوي  متقابل  تعيين  قبول  و يا رد داوران  و کارشناسان   قبول  و يا اعتراض  و رد ارا صادره  و يا صلح  و سازش  با تائيد کتبي  از طرف  شرکت  موکل،  درصورت  لزوم  مراجعه  به  دادگاههاي ديوان عالي  قضائي   ديوان  عالي  کشور ديوان  عالي  محاسبات  پرداخت  کليه  هزينه  هاي قانوني  و لازمه  مراجعه  به  کليه  وزارتخانه  ها  ادارات   موسسات  و شرکتهاي دولتي  و خصوصي  در کشورهاي  مربوطه   انجام  مذاکرات  و اقدام  لازم  درجهت  پيشبرد اهداف  شرکت. 

حدود اختيارات  :وکيل  مرقوم  درانجام  مورد وکالت  فوق  داراي  اختيارات  تامه  و مطلقه  بوده   اقدام  و امضا وکيل  از جانب  موکل  در کليه  موارد باستثنا صدور هرگونه  سندالزام  اور و تعهد اور از قبيل  چک  و سفته  و غيره  به  منزله  عمل  و اقدام  و امضا موکل  نافذ و موثر و مفاد اين  برگ  فقط در نفس  وکالت  معتبر است .صدور هرگونه  سند الزام  اور و تعهداور از قبيل  چک و سفته و از اين  قبيل  بايد با اجازه  جداگانه  موکل  صورت  گيرد .  


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.