نمونه وکالت نامه تاسیس شعبه شرکت در خارج از کشور

موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ........................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت: اقدام انجام پيگيري  و به  نتيجه  رسانيدن  کليه  تشريفات  لازمه در رابطه  با تاسيس  شعبه  و يا شعب  در هر يک  از شهرهاي  کشور  ...............  و ساير کشورها انجام  کليه  اقدامات  ضروري  جهت  اجاره  دفترکار  انبار و واحد مسکوني تنظيم  و امضا قراردادهاي  مربوطه  از طرف  و بنام  موکل   انجام  کليه  امور مربوط به  ورود و صدور کليه  کالاهاي  متعلق  به  شرکت  موکل  اعم  از امور گمرکي ترخيص   ترانسپورت  و غيره،   تنظيم  و امضا اظهارنامه  هاي  گمرکي   اسناد حمل و ساير اوراق  مربوطه  پرداخت  هزينه هاي  قانوني  لازمه  فروش  و توزيع  کليه کالاهاي وارداتي  بنام  شرکت  موکل   اخذ وجوه  مربوطه   عقد قرارداد هاي  لازمه افتتاح  هرگونه  حساب  درهريک  از بانکهاي  دولتي  و يا خصوصي  خارجي  و ايراني دريافت چک دريافت و پرداخت  هرگونه  وجه  از حسابهاي  فوق  بهرنحوي  که  وکيل  صلاح و مقتضي  بداند  ارسال  و دريافت  حوالجات  مسدود نمودن  حسابهاي  فوق  خريد و يا اجاره  هر نوع  وسائط نقليه  موتوري  در خارج  از کشور  عقد قراردادهاي مربوطه و پرداخت وجوه  لازمه  از طرف  و بنام  شرکت  موکل  همچنين  استخدام  پرسنل مورد نياز در جهت  انجام  فعاليتهاي  مربوطه، تنظيم  و عقد قراردادهاي  استخدامي پرداخت   حقوق   ماليات  و بيمه  و ساير هزينه  و وجوه  قانوني  پرسنل در صورت لزوم  و صلاحديد فسخ   قراردادهاي  منعقده   اقاله  هرگونه  دعوي  بر عليه  کليه اشخاص  حقيقي  و يا حقوقي  خصوصي  و دولتي  در هريک از دادگاههاي  ذيصلاح  کشور مربوطه از طرف  و بنام  موکل،  تعيين   توکيل   تشريک  وعزل  و کلاي  انتخابي، حضور در جلسات  دادگاه   دفاع  از منافع  موکل ارائه  و اخذ هرگونه  لوايح دادخواست،  تقاضانامه  و جوابيه،   پاسخ  به  دعاوي  متقابل  تعيين  قبول  و يا رد داوران  و کارشناسان   قبول  و يا اعتراض  و رد ارا صادره  و يا صلح  و سازش  با تائيد کتبي  از طرف  شرکت  موکل،  درصورت  لزوم  مراجعه  به  دادگاههاي ديوان عالي  قضائي   ديوان  عالي  کشور ديوان  عالي  محاسبات  پرداخت  کليه  هزينه  هاي قانوني  و لازمه  مراجعه  به  کليه  وزارتخانه  ها  ادارات   موسسات  و شرکتهاي دولتي  و خصوصي  در کشورهاي  مربوطه   انجام  مذاکرات  و اقدام  لازم  درجهت  پيشبرد اهداف  شرکت. 

حدود اختيارات  :وکيل  مرقوم  درانجام  مورد وکالت  فوق  داراي  اختيارات  تامه  و مطلقه  بوده   اقدام  و امضا وکيل  از جانب  موکل  در کليه  موارد باستثنا صدور هرگونه  سندالزام  اور و تعهد اور از قبيل  چک  و سفته  و غيره  به  منزله  عمل  و اقدام  و امضا موکل  نافذ و موثر و مفاد اين  برگ  فقط در نفس  وکالت  معتبر است .صدور هرگونه  سند الزام  اور و تعهداور از قبيل  چک و سفته و از اين  قبيل  بايد با اجازه  جداگانه  موکل  صورت  گيرد .  

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.