نمونه وکالت نامه ترهین ملک مشخص به هر بانک یا موسسه اعتباری به انتخاب وکیل

موکل : آقای / خانم .......................... فرزند ..................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ........................... فرزند ................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به  هریک  ازبانکهای  دولتی  وخصوصی و موسسات  مالی  واعتباری  به  منظور تقاضا و تحصیل  هر مقدار تسهیلات  بانکی  تحت  هر عنوان و هرمقدار و ترهین  پلاک  ثبتی .................................... نزد بانک  وام  دهنده و دادن  وکالت بلاعزل  فروش  به  بانک  وام  دهنده  و پذیرفتن  کلیه  شرایط بانک  مذکور تحت هرعنوان  و حضور در دفاتر اسناد رسمی  و امضا ذیل  اوراق  و اسناد رهنی   و مدارک مربوطه و اخذ و برداشت  مبلغ  تسهیلات  از هر حساب  موکل  تحت  هر عنوان و دادن رسید به هر میزان و مبلغ و اصلاحیه های  احتمالی  بعدی  آن  با حق  مراجعه  به  اداره  ثبت  اسناد و املاک و دوایر تابعه  به  منظور تقاضا و اخذ سند مالکیت  به  صورت  اصل  یا المثنی  و دادن  رسید و انجام  کلیه  امور مربوطه

 

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جزئا یا کلا در انجام مورد وکالت دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی می باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله امضا و اقدام موکل نافذ و معتبر است  و مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت موثر است  . 

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.