موکل : آقای / خانم .......................... فرزند ..................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ........................ به شماره ملی ....................... ساکن ............................................................ 

وکیل : آقای / خانم : ........................... فرزند ................... بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ...................... به شماره ملی ..................... ساکن ............................................................

مورد وکالت  : مراجعه  به  هریک  ازبانکهای  دولتی  وخصوصی و موسسات  مالی  واعتباری  به  منظور تقاضا و تحصیل  هر مقدار تسهیلات  بانکی  تحت  هر عنوان و هرمقدار و ترهین  پلاک  ثبتی .................................... نزد بانک  وام  دهنده و دادن  وکالت بلاعزل  فروش  به  بانک  وام  دهنده  و پذیرفتن  کلیه  شرایط بانک  مذکور تحت هرعنوان  و حضور در دفاتر اسناد رسمی  و امضا ذیل  اوراق  و اسناد رهنی   و مدارک مربوطه و اخذ و برداشت  مبلغ  تسهیلات  از هر حساب  موکل  تحت  هر عنوان و دادن رسید به هر میزان و مبلغ و اصلاحیه های  احتمالی  بعدی  آن  با حق  مراجعه  به  اداره  ثبت  اسناد و املاک و دوایر تابعه  به  منظور تقاضا و اخذ سند مالکیت  به  صورت  اصل  یا المثنی  و دادن  رسید و انجام  کلیه  امور مربوطه

 

حدود اختیارات  : وکیل مرقوم  در انجام  مورد وکالت  جزئا یا کلا در انجام مورد وکالت دارای  اختیارات  تامه  و مطلقه  قانونی می باشد و امضا و اقدام  وی  به  منزله امضا و اقدام موکل نافذ و معتبر است  و مفاد این  سند فقط در نفس  وکالت موثر است  . 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.