موکل : آقای / خانم ..................................... فرزند ............................... بشناسنامه شماره ................ متولد ...................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ..................................................... 

وکیل : آقای / خانم : ..................................... فرزند ............. .................. بشناسنامه شماره ................ متولد .................... صادره از ................. به شماره ملی ....................... ساکن ........................................

 مورد وکالت : با رعایت جمیع جهات قانونی و ارائه مدارک مثبته و مورد نیاز و در صورت فقد هر گونه منع و ردع قانونی حسب مورد مراجعه به شرکت .................. و نمایندگی مجاز آن در ............................. و دوایر و مقامات مربوطه آنها اداراۀ راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل مراکز تعویض پلاک تهران و سایر شهرستان ها و هر یک از شرکت های بیمه و نمایندگی های آنها و دوایر و مقامات مربوطه  و دفاتر اسناد رسمی و دیگر ادارات و مراجع و مقامات ذیربط و ذیمدخل و اقدام در خصوص تحویل گرفتن و اخذ و دریافت یک دستگاه خودرو و وسیله ی نقلیه از نوع ..................... ثبت نام شده به نام موکل طبق قرارداد شماره ........................... همراه با کلیه اسناد و مدارک و لوازم آن و سپس با ارائه اسناد و مدارک با توجه به خصوصیات و مشخصاتی که برای اتومبیل و خودرو و وسیلۀ نقلیۀ یاد شده توسط شرکت مذکور در نظر گرفته شده است ، اقدام در خصوص شماره گذاری و اخذ و تعیین پلاک و دریافت زوج پلاک ملی و کارت خودرو مذکور و سپردن هر گونه تعهد و تصدیق امضاء و همچنین اقدام در خصوص انعقاد قرارداد در رابطه با بیمه نمودن به هر نحو و ترتیب و تادیه کلیه هزینه ها و مخارج قانونی و قیام و اقدام به تمامی تشریفات لازمه و همچنین مراجعه به هر یک از بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و صندوق های مالی و اعتباری و شعبات آنها در ............................ و درخواست استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری نزد بانک / شرکت / صندوق / مؤسسه ی مزبور در قالب معاملات قرض الحسنه ، مشارکت مدنی ، خرید و فروش اقساطی ، خرید و فروش سلف ، اجاره به شرط تملیک ، مضاربه ، جعاله و سایر قراردادهای اعطائی تسهیلات بانکی و مالی و اعتباری تهت هر عنوان ایجاباً و قبولاً و به هر مدت و مبلغ وشرط و قبول کلیه شرایط مورد نظر و سپردن هر نوع تعهد و قیام و اقدام به تمامی تشریفات معاملات مذکوره و با حق دریافت و پرداخت وجه تسهیلات تحت هر عنوان از قبول سهم الشرکه که ثمن معامله و مال الاجاره و اخذ و تسلیم مبیع با ثمن معامله در مورد اجاره و غیر آن و در رهن و وثیقه قراردادن ششدانگ خودرو و وسیله نقلیه یاد شده با هر مشخصه تعیین شده برای آنکه اسناد و مدارک آن را خود وکیل تعرفه می کند به نفع موکل یا هر شخص حقیقی یا حقوقی ولو شرکت مذکور و خود وکیل نزد بانک ها / شرکت/ صندوق ها و مؤسسات مالی و اعتباری و با جمیع متعلقات و لواحق و توابع و لوازم آن و بدون استثناء چیزی در قبال کلیه بدهی های ناشی از معاملات مذکور نزد بانک / شرکت / صندوق / مؤسسه مذکور با دارا بودن کلیه اختیارات مورد نیاز منحصراً برای تادیه بدهی موکل و یا خود وکیل مرقوم یا هر شخص حقیقی و حقوقی ذیمدخل و قبول کلیه قیود و شروط و تعهدات سند رهنی و وکیل و وصی قرار دادن اشخاص مرتهن جهت وصول مطالباتشان و افتتاح حساب و برداشت از حساب و انجام کلیه امور و مراحل اداری و بانکی و قانونی مورد نیاز راجع به مورد وکالت من البدو الی الختم و امضاء ذیل کلیه اسناد و مدارک و نوشتجات مربوطه به نحوی که نیازی به حضور مجدد و ثانویه موکل مرقوم نباشد .

حدود اختیارات : وکیل مرقوم دارای اختیارات تامه در خصوص مورد وکالت و لوازم آن از جمله حق توکیل به غیر ولو کراراً  جزئاً او کلاً می باشد و اقدام و امضاء وی به جای اقدام و امضاء موکل معتبر است . مدلول این سند فقط در نفس وکالت مؤثر است .

بتاریخ .... / .... / ............ هجری شمسی .  

 

اگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.

فهرست مجموعه کامل وکالت نامه های مربوط به وسایل نقلیه

فهرست مجموعه کامل قراردادهای وسایل نقلیه

در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.