استفاده از حق حبس و گرفتن نفقه

پرسش

قربان سلام، وقت بخیر ازدواجی صورت گرفته و خانم از حق حبس خویش نسبت به مهریه استفاده می کند؛ آیا آقا ملزم به پرداخت مهریه ونفقه خانم می باشد؟ آیا آقا می تواند از ادامه اشتغال همسرش ممانعت بعمل بیاورد؟

پاسخ مشاور

ماده­ 1085 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد « زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظائفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه زن نخواهد شد»؛ حال با عنایت به نص ماده مزبور، زوجه از حق حبس خویش نسبت به مطالبه مهریه استفاده کرده است البته این حق حبس مشروط بر عدم تمکین پس از عقد نکاح می باشد و در صورتی که تمکین اعم از خاص یا عام تحقق یابد دیگر زن حق حبسی ندارد. حال در خصوص اشتغال زن مستند به ماده 1117 قانون مدنی «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند». زوج بایست از طریق مراجع صالح قضایی نسبت به مغایرت شغل زن با منافع و مصالح خانواده اقدام تا در صورت اثبات منع زوجه را خواستار شود.

آیا پاسخ به پرسش حقوقی برای شما مفید بود؟

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان

با توجه به پیچیدگی مسایل حقوقی و قانونی پیشنهاد ما این است که همواره از وکلا و کارشناسان متخصص مشورت بگیرید. بدیهیست پایگاه صلح هیچ گونه مسوولیتی از بابت استفاده شما از اسناد و مشاوره های منتشر شده در سایت بر عهده نمی گیرد.