خرید ملک ورثه ای

پرسش

اینجانب 3 سال قبل به استناد تقسیم نامه که به امضا کلیه وراث رسیده اقدام به خرید یک باب منزل مسکونی به قیمت روز نموده و پس از تحویل هزینه های بسیاری در ان نمودم متاسفانه اخیرا یکی از وراث ادعای عدم امضا تقسیم نامه و جعل امضای خود ذیل تقسیم نامه را نموده و بر علیه اینجانب و سایر وراث اقامه دعوی ابطال مبایعه نامه را نموده است حال سوال اینجاست که ایا معامله نسبت به سایر وراث نافذ است و یا اینکه کل معامله منعقده باطل میشود

پاسخ مشاور

در فروش ترکه متوفی رضایت تمامی وراث شرط است و اگر جعل امضای یکی از ورثه ثابت شود، معامله غیرنافذ و در صورت رد معامله توسط ورثه مدعی جعل، معامله باطل است. 

به مشاوره رایگان حقوقی ای نیاز دارید؟درخواست مشاوره رایگان