نامه اصلاحی تصویب نامه شماره 1466/ ت56402هـ مورخ 17/ 1/ 1397 (در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسیکلت های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست های مسابقات ورزشی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزاد تجاری - صنعتی)

نامه اصلاحی تصویب نامه شماره 1466/ ت56402هـ مورخ 17/ 1/ 1397 (در خصوص مجوز ورود خودرو و موتورسیکلت های مخصوص مسابقات ورزشی صرفاً جهت تردد در محدوده پیست های مسابقات ورزشی در محدوده منطقه ویژه اقتصادی زرندیه و مناطق آزاد تجاری - صنعتی)
مصوب 1398,01,11

نظر به اینکه در تصویب نامه شماره 1466/ ت56402هـ مورخ 17/ 1/ 1397 عبارت های "در بند (1) تصویب نامه" و "سایر مقررات مربوط" به ترتیب به صورت عبارت های "در مقدمه تصویب نامه" و "-مصوب 1384-" تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می شود.

محسن حاجی میرزایی