تصویب نامه در خصوص اصلاح تبصره (1)‌ ماده (2)‌ آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی

تصویب نامه در خصوص اصلاح تبصره (1)‌ ماده (2)‌ آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
مصوب 1398,01,28

هیئت وزیران در جلسه 28 /1 /1398 به پیشنهاد شماره 1693 /38516 مورخ 17 /1 /1398 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد :

تبصره (1) ماده (2) آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی موضوع تصویب نامه شماره 159003 /ت55457هـ مورخ 29 /11 /1397 به شرح زیر اصلاح می شود:
تبصره 1 – وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طبق تبصره (3) ماده (6) قانون به دعوت رییس شورا در جلسات شورا حضور می یابد.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور