اصلاح تصویبنامه شماره 141735 /ت56167هـ مورخ 25 /10 /1397 با موضوع (ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار)

اصلاح تصویبنامه شماره 141735 /ت56167هـ مورخ 25 /10 /1397 با موضوع (ثبت سفارش و واردات مواد اولیه، قطعات و ملزومات ضروری خطوط تولید تا سقف سیصد میلیون دلار)   
مصوب 1398,02,04

هیئت وزیران در جلسه 4 /2 /1398 به پیشنهاد شماره 7260 /38424 مورخ 27 /1 /1398 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب کرد :

در تصویب نامه شماره 141735 /ت56167هـ مورخ 25 /10 /1397، عبارت "وتأیید بانک یاد شده" بعد از عبارت "اعلام منشأ ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور