آیین نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی

بسمه تعالی
«با صلوات بر محمد و آل محمد»
وزارت آموزش و پرورش
‏وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 1389/9/7 ‏بنا به پیشنهاد شماره 1/604/310 ‏مورخ 1389/2/11 ‏وزارت آموزش و پرورش و به استناد ماده (12‏) اصلاحی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی - مصوب 1387 ‏- و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت 373هـ مورخ 1386/10/10‏، آیین نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه تعیین قیمت فروش، اجاره و نحوه و شرایط واگذاری ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غیردولتی
مصوب 1389,09,07با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 ‏- وزارت آموزش و پرورش می تواند ساختمان ها و اراضی مازاد بر نیاز خود را برابر قوانین و مقررات و ضوابط این آیبن نامه برای تأسیس مدارس غیردولتی به صورت اجاره یا فروش به مؤسسان مدارس غیردولتی واگذار کند.

تبصره - فروش اموال موضوع این آیین نامه، منوط به تصویب هیأت وزیران است.

ماده 2 ‏- تشخیص ساختمان و زمین مازاد بر نیاز برابر ضوابط و مقررات و با رعایت تبصره ماده (12‏) اصلاحی قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی - مصوب 1387 ‏- در هر سال بر عهده وزیر آموزش و پرورش می باشد.

تبصره - وزارت آموزش و پرورش می تواند ساختمان هایی را برای تأسیس مدارس موضوع این آیین نامه واگذار کند که قابلیت بهره برداری از آن به عنوان مدرسه به تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برسد.

ماده 3‏- مؤسساتی که از زمین و ساختمان با کاربری آموزشی و یا تسهیلات بانکی برای خرید فضای آموزشی یا تآسیس مدرسه استفاده ننموده باشند، در واگذاری ساختمان و زمین مازاد بر نیاز موضوع این قانون در اولویت می باشند. در شرایط مساوی از میان مؤسسان مدارس غیردولتی به ترتیب ایثارگران، فرهنگیان و مؤسسات آموزشی فرهنگی خیریه و عام المنفعه در اولویت می باشند.

ماده 4- قیمت پایه برای فروش و اجاره املاک موضوع این آیین نامه توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می شود و واگذاری از طریق مزایده صورت می گیرد.

ماده 5- مؤسس به عنوان خریدار باید ثمن معامله را به هنگام انتقال به صورت نقد یا اقساط (پنجاه درصد نقد و باقیمانده ظرف مدت سه سال)، با شرایطی که در آگهی مزایده اعلام می شود، به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.

ماده 6- چنانچه ملک فروخته شده، به صورت زمین، ساختمان فرسوده ویا ساختمان نیمه تمام باشد، مؤسس موظف است از تاریخ تحویل مبیع، به ترتیب، حداکثر ظرف مدت (36‏)، (30) و (18) ماه نسبت به احداث یا تکمیل آن اقدام و با تأیید سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بهره برداری کند. مواعد یادشده در صورت عدم اقدام مؤسس با تشخیص شورای نظارت استان حسب مورد از (3‏) تا (6) ماه قابل تمدید می باشد. با انقضای این مواعد، چنانچه خریدار (مؤسس) نسبت به راه اندازی مدرسه اقدام ننماید، با اخطار قبلی و با تشخیص شورای یادشده، قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

ماده 7 ‏- شرایط و ضمانت اجراهای عقد بیع منعقد شده بین آموزش و پرورش و مؤسسان را وزارت آموزش و پرورش با رعایت ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380 ‏- و آیین نامه مربوط تعیین می کند.

ماده 8 ‏- قرارداد اجاره تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در ماده (13‏) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه مربوط خواهد بود.

ماده 9 ‏- مدت اجاره نباید از یک سال شمسی تجاوز کند و مدت مورد نظر باید با صراحت در اجاره نامه قید گردد. تمدید قرارداد اجاره با رعایت شرایط بلامانع است.

ماده 10 ‏- اجاره نامه باید به صورت رسمی باشد. در هر صورت، تضمین کافی و قانونی با رعایت ماده (6) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین نامه مربوط، برای دریافت اجور و تخلیه و تحویل ملک در پایان مدت اجاره از مستأجر اخذ می گردد.

تبصره - در موارد استثنایی اجاره نامه می تواند به تشخیص سازمان آموزش و پرورش استان به صورت عادی تنظیم گردد.

ماده 11 ‏- مشخصات کامل مورد اجاره از نظر زمین، ساختمان و وضعیت کیفی آن به صراحت در اجاره نامه قید می گردد.

ماده 12‏- کلیه هزینه های مصرفی آب، برق، گاز، تلفن و هر نوع هزینه ای که برای امکان انتفاع از مورد اجاره در طول مدت اجاره ضروری باشد و همچنین هزینه های تعمیرات اعم از کلی و جزیی و تنظیفات با درج در قرارداد به عهده مستأجر است.

ماده 13- کلیه هزینه های مربوط به تنظیم و ثبت قرارداد و سند انتقال قطعی اعم از مالیات و حق تمبر و حق الثبت و پرداخت کلیه مالیات ها و عوارض و هرگونه هزینه دیگر اعم از هزینه قانونی و دولتی بر عهده مؤسس مدرسه غیردولتی می باشد.

ماده 14‏- مؤسس مدرسه غیردولتی به هیچ عنوان حق تغییر نوع کاربری و استفاده غیر آموزشی از ملک را ندارد.

ماده 15‏- اسقاط کافه خیارات به خصوص خیار غبن فاحش از سوی مؤسس در مبایعه نامه به صراحت درج می گردد.

ماده 16‏- در صورتی که مؤسس طبق مفاد آیین نامه و شرایط مندرج در قرارداد اقدام نکرده و یا از شرایط مورد اشاره به تشخیص شورای نظارت استان تخلف کند، آموزش و پرورش حق فسخ دارد.
ماده 17 ‏- در صورت بروز اختلاف در اجرای قرارداد اعم از انتقال یا اجاره، موضوع اختلاف به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و تصویب دولت به هیأت داوری سه نفره مرکب از نمایندگان طرف های قرارداد و یک نفر داور مرضی الطرفین و در صورت عدم تراضی، یک نفر به انتخاب کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ارجاع خواهد شد. رأی هیأت یادشده برای طرفین لازم الاجرا می باشد.

ماده 18‏- مفاد این آیین نامه جزء لاینفک قراردادهای موضوع این آیین نامه می باشد.

این تصویبنامه در تاریخ 1389/11/17 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور