آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/ 2/ 1391 ‏بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند «ب» ماده (46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب1389 ‏- آیبن نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح ذیل تصویب نمود:

‏آیین نامه اجرایی بند «ب» ماده (46‏) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1391,02,10با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 - در این آیین نامه اصطلاحات ذیل در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - قانون : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران - مصوب1389‏ -
ب - وزارت : وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
ج - دستگاههای اجرایی : دستگاههای موضوع ماده (222‏) قانون
د - معاونت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هـ - شبکه ملی اطلاعات: شبکه ملی اطلاعات کشور موضوع تبصره (2‏) ماده (46‏) قانون
و – اشتراک گذاری اطلاعات : تبادل و به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات دستگاههای اجرایی در شبکه ملی اطلاعات با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری.
ز- اقلام اطلاعاتی : اقلام پایگاههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی که منعی از طرف مراجع ذی ربط جهت انتشار و ارایه به دستگاههای دیگر نداشته باشند، از جمله اقلام اطلاعاتی پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (8‏) آیین نامه اجرایی ماده (40‏) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 81839/ت44294ک مورخ 19/ 4/ 1390‏.

ماده 2 ‏ (اصلاحی 12/09/1391)- دستگاههای اجرایی باید ضمن توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود، نسبت به تبادل و اشتراک گذاری رایگان اطلاعات آن براساس ضوابط فنی و کیفی و استانداردهایی که ظرف شش ماه توسط وزارت پیشنهاد و به تصویب کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) می رسد، اقدام نمایند.

‏تبصره- وزارت، مسئول نظارت بر اجرای این بند توسط دستگاه های اجرایی است و موظف است عملکرد دستگاه های یاد شده را در اجرای این ماده به هیئت وزیران گزارش نماید.

ماده 3 ‏(اصلاحی 12/09/1391)- وزارت موظف است در اجرای این آیین نامه نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:
‏الف - تدوین و ابلاغ دستورالعملها و ضوابط فنی بانکهای اطلاعاتی و تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات آنها پس از تصویب کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا).
‏ب - نظارت بر اشتراک گذاری و تبادل اطللاعات و اقلام اطلاعاتی با اعمال استانداردها و ضوابط فنی و کیفی مربوط به آنها از سوی دستگاههای اجرایی و ارایه گزارش عملکرد به هیئت وزیران.
‏ج - فرهنگ سازی، آموزش، مشاوره و نیز ارایه خدمات فنی لازم به دستگاه ها در چارچوپ اهداف این آیبن نامه.

‏ماده 4 - بالاترین مقام دستگاههای اجرایی مسؤول حسن اجرای این آیین نامه در واحدهای زیر مجموعه خود می باشند.

معاون اول رئیس جمهور - محمدرضا رحیمی