اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم
مصوب 1395,04,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه 30 /4 /1395 به پیشنهاد وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن موضوع تصویب نامه های شماره های 90836 /ت 48793 ھ مورخ 18 /4 /1392 و شماره 136590 /ت 50976 ھ مورخ 13 /11 /1393 به شرح زیر اصلاح می شود:

1- متن زیر به انتهای تبصره (3) اصلاحی ماده (2) اضافه می شود:
"مهلت انجام سایر ترتیبات افزایش سرمایه و همچنین ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها و دفاتر قانونی دراشخاص حقوقی که در سال های 1392 الی 1394 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد."

2- در ماده (10) اصلاحی، عبارت " و در خصوص شرکت ها واتحادیه تعاونی روستایی و کشاورزی تأییدیه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در صورت انجام حسابرسی مالی توسط آن سازمان" بعد از عبارت "حسابدار رسمی" اضافه و متن زیر به عنوان تبصره به ماده یاد شده الحاق می شود:
"تبصره – مهلت ارسال تأییدیه های مذکور در این ماده برای اشخاص حقوقی که در سال های 1392 و 1393 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی های خود اقدام نموده اند، تا پایان سال 1395 تعیین می گردد."

3(اصلاحی 17/06/1395)- این تصویب نامه از تاریخ اجرای تصویب نامه شماره 90836/ت48793 هـ مورخ 1392/4/18 لازم الاجرا است.

معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری