آیین‌نامه اجرایی ماده (101) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 28 / 11 / 1397 به پیشنهاد مشترک ریاست جمهوری (معاونت امور زنان و خانواده) و سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (2) ماده (101) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 -، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (101) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
مصوب 1397,11,28

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف - معاونت: معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده.
ب - دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب 1386 -
پ - شاخص ها: شاخص های عدالت جنسیتی مصوب ستاد ملی زن و خانواده، موضوع مصوبه جلسه 682 مورخ 26 / 11 / 1389 شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی.
ت - سامانه: سامانه ارزیابی و رصد وضعیت زنان و خانواده و پایش مستمر شاخص ها.
ث - قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395 -

ماده 2- به منظور سنجش میزان تأثیر طرح ها و برنامه ‌های دستگاه های اجرایی در ارتقای شاخص ها و همچنین تقویت نظام سیاست گذاری، تصمیم سازی و برنامه ریزی کلان در حوزه زنان و خانواده، معاونت موظف است تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه، نسبت به ایجاد سامانه اقدام کند.

تبصره - کلیه دستگاه های اجرایی موظفند با هماهنگی معاونت، داده های آماری و اطلاعات مرتبط با برنامه ها و شاخص ها را در سامانه گردآوری، بارگذاری و به روزرسانی کنند.

ماده 3- کلیه دستگاه های اجرایی موظفند تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه، ضمن بررسی وضعیت موجود ساختار و تشکیلات امور زنان و خانواده در دستگاه متبوع، طرح بازآرایی ساختار امور زنان و خانواده را متناسب با شرح وظایف سازمانی و از محل پست های بلاتصدی خود، تدوین و طرح نهایی را جهت تأیید به سازمان اداری و استخدامی کشور ارایه کنند.

تبصره - معاونت، مسئولیت نظارت بر اجرای این ماده را در طول اجرای قانون برعهده دارد و موظف است ضمن دریافت گزارش های دوره ای از دستگاه های اجرایی و ارزیابی عملکرد آنها، نتایج را به هیئت وزیران ارایه کند.

ماده 4- به منظور بهره مندی جامعه از سرمایه انسانی زنان در فرایند توسعه و تضمین مشارکت کامل و مؤثر آنان در سطوح تصمیم گیری سازمانی، معاونت موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور، دوره های آموزشی ارتقای دانش مدیریتی زنان را جهت اجرا در دستگاه های اجرایی، طراحی و تدوین کند.

ماده 5- در راستای اجرای تصویب نامه شماره 84439 / ت55681هـ مورخ 27 / 6 / 1397 و به منظور اعمال رویکرد مبتنی بر عدالت جنسیتی در سیاست ها و برنامه ها و تحقق ماده (101) قانون، بالاترین مقام دستگاه های اجرایی مسئولیت پیگیری و اجرای مفاد این آیین نامه در سطح دستگاه اجرایی ذی ربط و ارایه گزارش های لازم در چهارچوب سامانه به معاونت را برعهده دارد.
معاونت موظف به رصد و پیگیری اجرای مفاد این آیین نامه است و باید براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه، گزارش تحلیلی وضعیت زنان و خانواده را به طور سالانه تهیه و به هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

اسحاق جهانگیری
معاون اول رییس جمهور