فهرست مشاوره های موجر و مستاجر


دریافت حکم تخلیه جهت مستاجر

مستاجر اینجانب خانم سرپرست خانواده میباشد البته بعد از بستن قراداد سال 1398 از شوهرش جدا شده و الان با 3 فرزند در ملک اینجانب میباشند. با توجه به نارضایتی مجتمع مسکونی از مستاجر سال 1399 با بنگاه هماهنگ شد که مستاجر تخلیه کند ولی با واسطه بنگاه و پافشاری مستاجر و با توجه به شرایط ویروس کرونا یکسال قرارداد پشت برگ قرارداد تمدید شد . جهت سال1400 نیز مبلغ 200هزارتومان به اجاره اضافه شد و مقرر شد تا اولین فرصت از تهیه و تکمیل آپارتمان مستاجر اقدام به تخلیه نماید طبق قول مستاجر تا .آخر اسفند 1400 به ایشان وقت داده شد.طی تماس در فرودین 1401 ایشان قول تا آخر خرداد را جهت تکمیل آپمارتمانشان دادند و طی تماس حضوری مورخ 14010310 با ایشان مدعی شدند تا چند ماه دیگر نیز وقت میخواهند . با توجه به اینکه اینجانب خودم در اصفهان مستاجر هستم و صاحبخانه تا آخر تیر ماه به من وقت داده به منزل مسکونی خودم در شهر بهارستان نیاز دارم.لذا در این خصوص درخواست حکم تخلیه از مراجع قانونی را دارم