فهرست کلانتری ها و پاسگاه های شهر الیگودرز (2767 مورد)


کلانتری 11 الیگودرز استان لرستان

کلانتری 11 الیگودرز استان لرستان

آدرس:چهار راه شهرداری
کلانتری 12 الیگودرز استان لرستان

کلانتری 12 الیگودرز استان لرستان

آدرس:بلوار شرقی رو بروی فرمانداری
پاسگاه بربرود شرقی الیگودرز استان لرستان

پاسگاه بربرود شرقی الیگودرز استان لرستان

آدرس:(روستای چمن سلطان) ک 25 شرق شهرستان شهرک امام خمینیپ
پاسگاه بربرود غربی الیگودرز استان لرستان

پاسگاه بربرود غربی الیگودرز استان لرستان

آدرس:(روستای شاهپور آباد) ک 15 غرب شهرستان شهرک ابوذر
پاسگاه پیشکوه ذلقی الیگودرز استان لرستان

پاسگاه پیشکوه ذلقی الیگودرز استان لرستان

آدرس:ک 30 جنوب شرق شهرستان روستای خام به تیه
پاسگاه بشارت الیگودرز استان لرستان

پاسگاه بشارت الیگودرز استان لرستان

آدرس:ک 45 جنوب شرق شهرستان و بخش بشارت
پاسگاه زر شرقی الیگودرز استان لرستان

پاسگاه زر شرقی الیگودرز استان لرستان

آدرس:ک 50 ضلع جنوب شهرستان در روستای شول آباد
پاسگاه بازرسی خمه الیگودرز استان لرستان

پاسگاه بازرسی خمه الیگودرز استان لرستان

آدرس:کیلومتر 4 جاده الیگودرز اصفهان