1- نام شرکت ...............................................................................................................................................

2- هویت کامل واقامتگاه موسسین :

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................     

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................  

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : ..................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................  

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : .................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................  

نام ونام خانوادگی ............................... نام پدر ............. شماره شناسنامه ................. محل صدور...................... تاریخ تولد...../...../......... شماره ملی ................................. نشانی و کدپستی  : ....................................................................................... تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ................................................................  

     

نام شخصیت حقوقی ............................ شماره ثبت ..................... شماره شناسه ملی .....................   نام ونام خانوادگی نماینده ................... نام پدر................... شماره شناسنامه ...................  .شماره ملی  ............................... تاریخ تولد....../...../........ محل صدور .......................... نشانی و کدپستی :  ................................................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : .......................................................................  

نام شخصیت حقوقی ............................ شماره ثبت ..................... شماره شناسه ملی .....................   نام ونام خانوادگی نماینده ................... نام پدر................... شماره شناسنامه ...................  .شماره ملی  ............................... تاریخ تولد....../...../........ محل صدور .......................... نشانی و کدپستی :  ................................................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ....................................................................... 

نام شخصیت حقوقی ............................ شماره ثبت ..................... شماره شناسه ملی .....................   نام ونام خانوادگی نماینده ................... نام پدر................... شماره شناسنامه ...................  .شماره ملی  ............................... تاریخ تولد....../...../........ محل صدور .......................... نشانی و کدپستی :  ................................................................................. تلفن ثابت :.................... تلفن همراه : .................................. آدرس اینترنتی : ....................................................................... 

   

3-موضوع شرکت : 

......................................................................................................................................................................................................

4- مبلغ سرمایه شرکت وتعیین مقدار نقد وغیر نقد آن به تفکیک و تعداد سهام بانام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتیکه سهام ممتاز مورد نظر با تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام  : سرمایه شرکت مبلغ ...................................... ریال نقد و  مبلغ .......................................... ریال غیر نقد،............................... ریالی  .................... بانام و منقسم به .................. سهم ............... ریالی  که ............... سهم بانام و ................ سهم بی نام می باشد .

.............................................................................................................................................................................................................

5- میزان سهام وتعهد هریک از موسسین ومبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب ونام بانکی که وجوه پرداختی درآن واریز شده است در مورد آورده غیر نقدی یعنی اوصاف ومشخصات وارزش آن بنحویکه بتوان ازکم وکیفیت آورده غیرنقدی اطلاع حاصل نمود.

نام ونام خانوادگی /نام شخصیت حقوقی................................................. تعداد سهام...........................میزان تعهد..............................

۱- ..............................................................................................

۲- ..............................................................................................

۳- ..............................................................................................

۴- ..............................................................................................

۵- ..............................................................................................

۶- ..............................................................................................

۷- ..............................................................................................

 

مبلغ ....................... ریال بابت سرمایه شرکت  طی گواهی بانک ................... شعبه ...................... بشماره................مورخ ...................... پرداخت گردیده و مبلغ ............................ ریال در تعهد سهامداران می باشد .

مشخصات آورده غیرنقدی:

..........................................................................................................................................................................................

۶- مرکز اصلی شرکت وکدپستی آن

..................................................................................................................................................................

7- مدت شرکت از تاریخ ....................................................................... بمدت ........................................................................

8- مدیران شرکت واشخاصیکه حق امضاء دارن

.................................................. بسمت رئیس هیئت مدیره ......................................................... بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ............................................. بسمت مدیرعامل و ............................................................................. بسمت عضو / اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای .....................................................   همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری  به امضای ................................. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

9- نام مدیر عامل ، شماره ملی وحدود اختیارات آن در شرکت ....................................................................

آقا / خانم ........................ فرزند .............. شماره شناسنامه .............. صادره ................... محل صدور ......................  کد ملی ...................

آدرس و کدپستی و تلفن ثابت و تلفن همراه .................................................................................................................................

حدود اختیارات : ....................................................................................

10- بازرسان اصلی و علی البدل شرکت:

آقای /خانم/موسسه  .................................. به شماره شناسنامه/شماره ثبت ........................ به کدملی/شناسه ملی .................................. فرزند .................... صادره ................تاریخ تولد ....................... به نشانی و کدپستی ..........................................................به سمت  بازرس اصلی و  آقای /خانم/موسسه .............................................. به شماره شناسنامه/شماره ثبت........................ به کدملی/شناسه ملی ...................................... فرزند .................... صادره ........................تاریخ تولد ....................... به نشانی و کدپستی ..............................

به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند .

11- نشانی کامل شعب وکدپستی شرکت و نام مدیران آن

.....................................................................................................................................................................................................

12- اساسنامه شرکت مشتمل بر................... ماده و:......... تبصره می باشد که درجلسه مورخ ......................... موسسین شرکت به تصویب رسیده است. بتاریخ.......................................

محل امضاء موسسین (درزمان تاسیس) وکلیه اعضاء هیات مدیره (درزمان افزایش سرمایه)

نام ونام خانوادگی ............................................... امضاء

۱- ..............................................................................................

۲- ..............................................................................................

۳- ..............................................................................................

۴- ..............................................................................................

۵- ..............................................................................................

۶- ..............................................................................................

۷- ..............................................................................................

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.