بسمه تعالی

ماده 1)

نام :   ..........................

ماده 2)

موضوع: به استناد ماده 8 و 32 قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط، اتاق اصناف مرکب از روسای  اتحادیه های صنوف تولیدی ، خدمات فنی و توزیعی، خدماتی است برای، انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قانون نظام صنفی  تشکیل           می گردد.

تبصره: اتاق اصناف شهرستان ...... شخصیتی است حقوقی ،غیر انتفاعی وغیرتجاری دارد و پس از ثبت رسمیت می یابد که در این اساسنامه به اختصار اتاق نامیده  می شود.

ماده 3)

اتاق تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده 4)

مدت فعالیت اتاق از تاریخ ثبت با رعایت قانون و مقررات نظام صنفی نامحدوداست.

ماده 5)

 مرکز اصلی اتاق به نشانی: استان .....، شهرستان ..........، خیابان ..........، پلاک  ....... ، کدپستی .............. شماره تلفن ....................... ، شماره نمابر ........................  می باشد.

ماده 6)

اجلاس عمومی اتاق مرکب از روسای صنوف تولیدی _خدمات فنی و توزیعی و خدماتی  است.

ماده 7)

وظایف و اختیارات اجلاس عمومی اتاق براساس ماده 37 قانون نظام صنفی و رعایت کامل تبصره های ذیل آن می باشد:

1) تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی، استخدامی، اداری، آموزش و تشکیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها.

2): اظهار نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه کسب جهت بررسی وتصویب کمیسیون نظارت.

3): اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت واتاق اصناف ایران حسب مقررات قانون نظام صنفی .

4): پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

5): تعیین نوع و نرخ کالاها و خدماتی که افراد هر صنف می توانند برای فروش، عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه کمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

6): تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی باتوجه به طبیعت و نوع کار آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

7): تصویب بودجه، ترازنامه و صورت های مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به آنها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها.

8): تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب .

9): تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هرسال به کمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت بر اجرای آن.

10): سایر مواردی که در این قانون پیش بینی شده است.

11) : عضویت رؤسای اتاق اصناف شهرستانها و مراکز استانها در شورای اداری شهرستانها و مراکز استانها.

تبصره  : اتاق مجاز است برای تشکیل بانک اصناف ،موسسه اعتباری،صندوق قرض الحسنه ،شرکت تعاونی اعتبار و دیگر موسسا ت پولی ،بانکی،مالی واعتباری طبق قوانین ومقررات جاری کشور اقدام کند.

ماده 8)

 در اولین اجلاس عمومی با دعوت هیات اجرائی برگزاری انتخابات ، اعضای هیات رییسه اتاق برای مدت چهارسال انتخاب می شوند.

.هیئت رئیسه اتاق مرکب از 5 نفر عضو اصلی بترتیب شامل  یک نفر رئیس، دو نفر نایب ریاست ( اول و دوم) و یک نفر خزانه دار و یک نفر دبیر و دو نفر عضو علی البدل می باشد که دونفراز اعضای اصلی هیات رئیسه از بین صنوف تولیدی، خدمات فنی و دونفر از صنوف توزیعی ، خدماتی و یکنفر از حایزین  اکثریت آراء می باشد.

ماده 9)

 جلسات اجلاس عمومی اتاق حداقل هر دو ماه یکبار و با حضور  دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات  آن با نصف بعلاوه یک آراء حاضران معتبر خواهد بود.

ماده 10)

وظایف واختیارات هیات رییسه اتاق عبارتنداز:

الف): ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها، نظارت بر عملکرد آنها و راهنمایی صنوف .

ب): نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها درخصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و  آئین نامه های آن.

ج): تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیئت های حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل می آید

د): رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها.

ه): انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیئت رئیسه به کمیسیون نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه ها.

و): همکاری و معاضدت با سایر اتاق اصناف شهرستانها و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

ز): نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی در اجرای مقررات.

ح): درجه بندی واحدهای صنفی، در مورد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذیربط تهیه می شود و به تصویب کمیسیون نظارت می رسد.

ط): اجرای برنامه های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح آگاهی های هیئت مدیره اتحادیه ها با همکاری دستگاه های اجرائی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چهارچوب مقررات

تبصره1: طرز تشکیل جلسات هیات رئیسه باید در هر هفته حداقل یکبار در روز و ساعت معین تشکیل شود ،جلسه با دعوت کتبی رئیس و در غیاب یکی از نواب به ترتیب سمت بهمراه دستور جلسه همراه می باشد.

تبصره2:انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعددر محدوده ماده 22 قانون نظام صنفی بلامانع است.

ماده 11)

اتاق اصناف دارای کمیسیونهای 1- بازرسی و رسیدگی به شکایات 2- حل اختلاف و تشخیص 3- امور اقتصادی 4- آموزش و پژوهش 5- بودجه و تشککیلات 6- امور اجتماعی و فرهنگی خواهد بود .

ماده 12)

طرز تشکیل کمیسیون های اتاق

پس از انتخاب هیات رییسه ، اعضای اجلاس از بین خود و سایر اعضای هیات مدیره اتحادیه ها، اعضای کمیسیون های اتاق را با پیشنهاد هیات رییسه برای همان دوره انتخاب می کنند . تعداد اعضای کمیسیون ها در شهرستان های مراکز استان ها حداقل پنج نفر و در سایر شهرستان ها حداقل سه نفر است. هر کمیسیون دارای یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و مابقی عضو می­باشند. در صورت ضرورت،تشکیل کمیسیون جدید به تشخیص هیات رییسه و با رعایت مفاد آیین نامه مربوطه بلامانع است.

تبصره: عضویت هیات رییسه در کمیسیون ها ممنوع است و سایر اعضای اجلاس نیز فقط می توانند عضو یکی از کمیسیون ها باشند.

ماده 13)

اتاق دارای واحدی به نام بازرسی و نظارت اصناف است. وظایف و اختیارات این واحد براساس دستورالعمل وارده موضوع بندهای ش ماده 37 و6 ماده 45 قانون نظام صنفی می باشد.وظایف کمیسیون بازرسی اتاق به قرار زیر است:

بند 1) بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارش های لازم.

بند2) بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق می رسد و ارائه گزارش لازم به اتاق.

تبصره : انتخاب مدیر واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ازبین اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ............ یاهیات مدیره اتحادیه های صنفی ممنوع می باشد .

ماده 14)

اعضای هیئت رئیسه اتاق نسبت به وجوه و اموال و دارائی های متعلق به اتاق امین می باشند.

ماده 15

 منابع مالی مالی اتاق عبارتند از :

1ـ بیست درصد دریافتی از درآمد اتحادیه­ ها.
۲ـ درصدی از محل وجوه ناشی از جرائم و تخلفات صنفی موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) این قانون.
۳ـ وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات غیرموظف به اشخاص حقیقی اعم از دولتی و غیردولتی.
۴ـ وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب. (موضوع بند ه ماده ۳۱ قانون نظام صنفی)

ماده 16)

تشکیل اجلاس اتاق ،ترتیب انتخاب هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان .............، وظایف و اختیارات هیئت رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق و حق الزحمه خدمات آنها مطابق آئین نامه ماده 36 قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماد 17)

اتاق صرفا"مجاز به داشتن یک حساب جاری (بهمراه حساب پشتیبان)و یک حساب سپرده می باشد..

ماده 18)

اسناد و اوراق مالی اتاق مانند چکها ، بروات ، سفته ها و قراردادها با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب هر یک (مرخصی و یا ماموریت) نایب رئیس اول جایگزین می شود .

ماده 19)

 هرگونه تغییر، ادغام، تفکیک و انحلال اتاق با رعایت قانون ومقررات نظام صنفی و تایید کتبی ریس کمیسیون نظارت (رئیس اداره یاسازمان صنعت،معدن وتجارت) امکان پذیر می باشد.

ماده 20)

سایر موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه مطابق با قانون نظام صنفی و آئین نامه های مصوب خواهد بود.

ماده 21)

این اساسنامه در21 ماده 6 تبصره تنظیم وبه تصویب وزیرصنعت،معدن وتجارت رسید

صورتجلسه اجلاس عمومی برگزاری انتخابات اعضای هیئت رئیسه

..........................

در تاریخ  .......................... جلسه اجلاس عمومی برگزاری انتخابات اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ................ باحضور ............... اعضاء در محل اتاق تشکیل و تصمیمات ذیل به................. آراء مورد تصویب قرار گرفت.

  1. اساسنامه اتاق مشتمل بر 21 ماده، 6 تبصره تنظیم و به تصویب کلیه اعضاء اتاق رسید.
  2. تقاضانامه اتاق به امضاء کلیه اعضاء رسید.
  3. جهت انتخاب اعضاء هیئت رئیسه و دارندگان حق امضاء اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه:

1-     آقای  .......................... با کد ملی  ..........................  به سمت ریاست اتاق

2-     آقای  ..........................  با کد ملی  .......................... به سمت نایب رئیس اول اتاق

3-     آقای  .......................... با کد ملی    .......................... به سمت نایب رئیس دوم اتاق

4-     آقای  ..........................  با کدملی  .......................... به سمت دبیر اتاق

5-     آقای  ..........................  با کدملی  .......................... به سمت خزانه دار اتاق

بعنوان اعضاء هیئت رئیسه برای مدت 4 سال انتخاب شدند.

همچنین امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور اتاق از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب (ماموریت و مرخصی) نایب رئیس اول جایگزین می باشد.

هریک از اعضاء هیئت رئیسه با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نموده اند.

به آقای  ..........................احدی از اعضاء هیئت رئیسه وکالت و اختیار تام داده شده تا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و پرداختن حق الثبت و آگهی های مربوط ذیل دفاتر مربوط به این اتاق را در اداره ثبت شرکت ها امضاء نماید.

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.