بسمه تعالی

مقدمه :

حسن تعاون مدنیت و داد

مایه الفت بود و اتحاد

 

قرآن کریم همه مؤمنان را به همکاری و همدلی در امور خیر و رعایت تقوی فراخوانده است. با الهام از این اصل مقدس, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سعی بر تحقق فراخوان الهی دارد. براین پایه, اصول 43 و 44 قانون اساسی, رسالت سنگین تحقق عدالت اقتصادی و پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص را تأمین می‌کند و زمینه را برای جلوگیری از تیبدیل دولت به یک کارفرمای بزرگ مطلق آماده می‌سازد. حال بر یک یک اعضای شرکتهای تعاونی است تا با همراهی و همدلی و حس تعاون و معاضدت به گسترش این فکر و عمل به این اندیشه همت گمارند.

متن حاضر اساسنامه اتحادیه ................................................................ می‌باشد که براساس قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سیزدهم شهریور سال 1370 که ملهم از اصول 43و44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد تهیه و تنظیم گردیده و بعنوان یک میثاق و سند همکاری مورد توافق و تفاهم اعضاء قرار گرفته و به تصویب آنها رسیده است.

اعضای اتحادیه ....................................... در آغاز این همکاری خجسته و مشارکت مبارک که ‹‹آزادانه و با اختیار کامل›› و با قبول سهم در ‹‹مشارکت اقتصادی›› آنرا پذیرفته اند, تعهد می نمایند که ضمن انجام وظیفه در قبال مسئولیت خود با رعایت ‹‹حقوق مساوی اعضاء›› کوشش فردی و تلاش همگانی شان را همراه با ‹‹کسب علم و آگاهی و بکارگیری مستمر دانش روز››برای موفقیت هرچه بیشتر اهداف این همیاری و مشارکت با تأکید بر ‹‹خودگردانی و خوداتکایی›› بکار گیرند. باشد که در راستای تحقق هدفهای تعاونی و با عنایت به اصول عمومی همیاری و تعاون که در فرهنگ اسلامی و ایرانی , ریشه ای پای برجا و پیشینه‌ای دیرینه دارد , شاهد گامهای استوار و دستان پرتوان تک تک اعضاء باشیم که همدلانه برای رشد و توسعه فرهنگ تعاونی و گسترش روحیه مشارکت جو و مشارکت پذیر , فعالانه دست بهم داده اند و می کوشند تا همسو و هم جهت ‹‹در کنار کلیه تعاونگران کشور›› در جهت ایجاد اشتغال مولد و ارائه خدمات عادلانه و منصفانه مورد نیاز مردم و راه اندازی چرخهای تولید و خدمات , با افزایش بهره وری و بکارگیری پس اندازهای هر چند مختصر , ضمن تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی ‹‹یاری رسان جامعه›› و دولت نیز باشند.

امضای هیئت رئیسه مجمع عمومی :

فصل اول

ماده1- نام : اتحادیه ........................................... و نوع آن ............................... است که در این اساسنامه به اختصار, ‹‹ اتحادیه ›› نامیده می شود.

ماده2- اهداف اتحادیه :

1-     ترویج و تحکیم مشارکت , همکاری و تعاون عمومی.

2-     تأمین نیازهای مشترک اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی اعضاء و کمک به تحقق عدالت اجتماعی.

3-    

4-    

ماده3- موضوع فعالیت :

1-  ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالابردن سطح علمی و فنی و تحصصی واطلاعات مورد نیاز اعضای آنها و گسترش تعلیمات تعاونی.

2-  ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشهای اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون .

3-    کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای عضو.

4-  کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیهای عضو و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی

5-    ارائه خدمات اداری ، مالی ، حسابداری، حسابرسی ، بازرسی ، تجاری و اعتباری به تعاونیهای عضو.

6-  ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی ، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنها، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونیهای عضو.

7-  نظارت بر التزام تعاونیهای عضو موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع قانونی ذیربط.

8-    حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیهای عضو بصورت کدخدامنشی و صلح اعضاء.

9-    ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی و انجام سایر فعالیتهای اقتصادی به منظور تأمین نیازهای اتحادیه.

10- سرمایه گذاری در مؤسسات خدماتی و تولیدی و نهادی اقتصادی با اولویت تعاونیها و اقدام به خرید سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی.

11-  برگزاری نمایشگاه و یا مشارکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی.

12-  بازاریابی، خرید و فروش، صادرات و واردات و عرضه تولیدات اتحادیه وتعاونیهای عضو.

13-  تأمین نیازمندیهای ارگانهای دولتی و عمومی

14-  ----------

15-  ----------

16-  ----------

تبصره: اتحادیه می‌تواند به منظور تحقق اهداف و تأمین مقاصد موضوع این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قرادادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود، سپرده‌ها و حق عضویت پرداختی اعضاء، اعتبارات و سرمایه‌گذاریهای بخش دولتی، عمومی، تعاونی، بانک توسعه تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و مؤسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید.

ماده4- حوزه عملیات اتحادیه: ---------------------

ماده5- مدت اتحادیه از تاریخ تأسیس نامحدود است.

ماده6- مرکز اصلی و نشانی اتحادیه. . . . . .  خیابان . . . . . . . . کوی . . . . .  پلاک . . . . تلفن. . . .  است.

هیئت مدیره می تواند اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور نموده و یا عندالاقتضا در مورد تغییر آنها و آدرس مرکز اصلی و نشانی اتحادیه اقدام کند. دراینصورت می‌بایست موضوع را به مرجع ثبت تعاونی اعلام تا نسبت به ثبت آگهی آن در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران اقدام گردد نسخه‌ای از آگهی مزبور باید به وزارت تعاون  ارسال گردد.

ماده7- سرمایه اولیه اتحادیه  مبلغ........................................ ریال‌است‌که‌به .................. سهم ...................... ریالی تقسیم گردیده است,مبلغ....................................ریال آن نقداً توسط اعضاء‌پرداخت و مبلغ.................................... ریال آن در تعهد اعضاء می‌باشد.

تبصره: پرداخت حداقل یک سوم سرمایه اتحادیه الزامی است و اعضاء مکلفند وجه سهام تعهدی را به اقساط حداکثر دو ساله           پرداخت نمایند.

ماده8- سهام اتحادیه با نام و غیرقابل تقسیم است و انتقال آن به اعضاء یا متقاضیان عضویت واجد شرایط جدید با موافقت هیأت مدیره و بر اساس مقررات این اساسنامه مجاز می‌باشد.

ماده9- اتحادیه ظرف مدت یکسال از تاریخ ثبت یا افزایش سرمایه به هریک از اعضاء به میزان سهامی که خریداری کرده اند ورقه سهم صادر و تحویل خواهد نمود.

تبصره1- ورقه سهم باید متحدالشکل,چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و نام اتحادیه و شماره ثبت آن و مبلغ اسمی سهم ، تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است در آن درج و به امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به انتخاب هیأت مدیره  برسد. مادام که اوراق سهام صادرنشده است، اتحادیه باید به اعضا گواهینامه موقت سهم که معرف تعداد، مبلغ اسمی و مبلغ پرداخت شده است تحویل نماید.

تبصره2- نام و نشانی و تعداد سهام هریک از اعضاء و موارد نقل و انتقال باید در دفتر سهام اتحادیه به ثبت برسد.

فصل دوم- مقررات مربوط به عضویت

ماده10- عضویت در اتحادیه برای تعاونیهای واجد شرایط ذیل آزاد است:

1-     موضوع فعالیت تعاونی مناسب با موضوع فعالیت اتحادیه باشد.

2-     عدم ممنوعیت قانونی و حجر.

3-     عدم عضویت همزمان در اتحادیه تعاونی مشابه.

4-     خرید سهام اتحادیه به ازاء هر ------- عضو تعاونی یک سهم

تبصره1: مدارک مشروحه ذیل توسط تعاونی بایستی به اتحادیه تسلیم گردد:

الف- درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه اتحادیه.

ب- ارائه نسخه‌ای از آخرین آگهی تغییرات ثبتی مبنی بر انتخاب هیأت مدیره و دارندگان امضاء مجاز.

ج- ارائه صورت جلسه مجمع عمومی عادی مبنی بر تصویب عضویت در اتحادیه

تبصره 2: احراز شرایط داوطلبان عضویت قبل از انتخاب اولین هیأت مدیره بر عهده هیأت مؤسس
 اتحادیه می‌باشد.

ماده11- مسئولیت مالی اعضاء اتحادیه محدود به میزان سهم آنان می باشد.

ماده12- اتحادیه می تواند طلب خود را از عضو با اخطار کتبی مطالبه نماید و درصورت وصول نشدن و سپری شدن 30 روز از تاریخ اخطارنامه، ازکل مطالبات وی از اتحادیه و درصورت عدم تکافو از بهای سهام وی برداشت کند و هرگاه مبالغ مذکور کفایت نکند اتحادیه برای وصول مازاد طلب خود به بدهکار مراجعه
 خواهد کرد.

ماده13- خروج عضو از اتحادیه، اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد. درصورتیکه خروج اختیاری عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران است.

ماده14- در موارد زیر عضو از اتحادیه اخراج می شود :

1-      از دست دادن هریک از شرایط عضویت دراین اساسنامه.

2-   رعایت نکردن مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دو بار اخطارکتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذاشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم.

3-   ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید یا انجام اعمالی که به حیثیت و اعتبار اتحادیه لطمه وارد کند و یا با آن رقابتی ناسالم نماید.

تبصره-  تشخیص موارد فوق بنابه‌ پیشنهاد هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی‌ عادی‌ خواهد ‌بود.

ماده15- درصورت لغو عضویت به سبب استعفا, انحلال و اخراج,  ارزش سهام عضو براساس ......................  در هر سال مالی محاسبه و به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده است. پس از کسربدهی عضو به اتحادیه همراه با سایر مطالبات وی ظرف مدت سه ماه پرداخت خواهد شد. ارزش تعیین شده در هر سال مالی مبنای پذیرش اعضاء جدید نیز خواهد بود.

ماده16- درصورت بروز اختلاف بین اعضاء و اتحادیه و اتحادیه با تعاونیهای دیگر، موضوع اختلاف برای داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع می‌شود.

فصل سوم-  ارکان تعاونی

ماده17 - ارکان اتحادیه عبارتست از :

         1-  مجمع عمومی                    2-هیأت مدیره                        3-  هیأت بازرسی.

1- مجمع عمومی

ماده18-  مجامع عمومی اتحادیه به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌گردد.

چگونگی تشکیل مجمع عمومی و سایر مقررات مربوطه مطابق آیین نامه تشکیل مجمع عمومی ( موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی ) خواهد بود .

تبصره1: تصمیماتی که درمجامع عمومی با رعایت مقررات اتخاذ می‌گردد برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود. این تصمیمات بطریقی که برای دعوت مجامع عمومی در این اساسنامه پیش‌بینی شده باید ظرف مدت 15 روز به اطلاع اعضاء برسد.

تبصره2: هرشرکت تعاونی عضو صرف نظر از تعداد سهامی که دارد, در مجمع عمومی فقط حق یک رأی خواهد داشت, لیکن اتحادیه‌های تعاونی عضو با هرمیزان سهام به تعداد تعاونیهای عضو خود حق اعمال رأی دارند.

تبصره3: دعوت به مجمع عمومی با رعایت مفاد آئین نامه مذکور در این ماده بصورت ................................................ انجام گیرد.

2- هیئت مدیره:

ماده19- هیأت مدیره مرکب از . . . . . نفر عضو اصلی و . . . . . . نفر عضو علی‌البدل می‌باشد که از میان نامزدهای پیشنهاد شده توسط تعاونیهای عضو برای مدت سه سال با رای مخفی و اکثریت نسبی آراء انتخاب می‌شوند. حائزین اکثریت بعد از اعضاء اصلی به ترتیب علی‌البدل شناخته می‌شوند و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء اصلی بصورت متوالی برای یک دوره بلامانع است.

تبصره1- هیأت مدیره در اولین جلسه از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس هیأت مدیره یک نفر را بعنوان نائب رئیس و یک نفر را بعنوان منشی انتخاب می‌کند.

تبصره2- در صورت استعفاء فوت, ممنوعیت قانونی و یا غیبت غیر مورجه مکرر هر یک از اعضای اصلی هیأت مدیره یکی از اعضای علی‌البدل به ترتیب آراء بیشتر برای بقیه مدت مقرر به جانشینی وی در جلسات هیأت مدیره شرکت می‌نماید. غیبت غیر موجه مکرر به موادی اطلاق می‌شود که عضو, علیرغم اطلاع از دعوت، بدون اجازه قبلی و یا عذر موجه حداقل در چهار جلسه متوالی و یا هشت جلسه غیر متوالی طی یکسال در جلسات هیأت مدیره جاضر نشود.

تبصره3- در مواردیکه هیأت مدیره از اکثریت مقرر خارج شود، در فاصله مدت لازم برای انتخاب و تکمیل اعضای هیأت مدیره, وزارت تعاون اختیار دارد که از میان مدیران تعاونیهای عضو اتحادیه , تعداد لازم را موقتاً  حداکثر برای مدت پنج ماه انتخاب نماید.

تبصره4- دوره خدمت هیأت مدیره و هیأت بازرسی از زمان انتخاب و قبولی سمت آنها شروع خواهد شد مشروط به اینکه مدت مأموریت هیأت مدیره و یا بازرسی قبلی منقضی شده باشد, درغیر اینصورت شروع خدمت آنها از زمان انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره و یا هیأت بازرسی قبلی خواهد بود.

ماده20- پس از انقضای مدت مأموریت هیأت مدیره در صورتیکه هیأت مدیره جدید انتخاب نشده باشد هیئت مدیره موجود تا انتخاب و قبولی هیأت مدیره جدید کماکان به وظایف خود در اتحادیه ادامه داده و مسئولیت اداره امور را بر عهده خواهد داشت.

ماده21– هیئت مدیره مکلف است جهت مدیریت اتحادیه  و اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره فرد واجد شرایطی را برای مدت سه سال به عنوان مدیرعامل اتحادیه  انتخاب کند که زیرنظر هیئت مدیره انجام وظیفه نماید. وظایف و اختیارات و حقوق و مزایای مدیرعامل طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره به تصویب مجمع عمومی عادی خواهد رسید.

ماده22– جلسات هیئت مدیره هر دو هفته یکبار در موعد و محل معینی که قبلاً با هماهنگی اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیده بنا به دعوت رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل یا اکثریت هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضای اصلی هیئت مدیره تشکیل و رسمیت می‌یابد و برای اتخاذ تصمیم رای اکثریت اعضا حاضر در جلسه ضروری است. تصمیمات هیئت مدیره در دفتری به نام دفتر صورتجلسات هیئت مدیره ثبت و به‌ امضای اعضای حاضر در جلسه می‌رسد.

تبصره– جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در صورت عدم دعوت کتبی آنان با دعوت کتبی اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل می‌گردد.

ماده23– هیئت مدیره جز در مواردی که به موجب اساسنامه اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار داده شده, در سایر موارد و برای تحقق اهداف, موضوع و عملیات تعاونی با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی و رعایت صرفه و صلاح تعاونی و اعضا دارای اختیارات لازم جهت اداره امور تعاونی بوده و منجمله عهده‌دار انجام وظایف ذیل است:

1-    دعوت مجمع عمومی (عادی - فوق‌العاده)

2-    اجرای اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی و سایر مقررات مربوط.

3-  نصب و عزل و قبول و استعفای مدیرعامل و نظارت بر عملیات وی و پیشنهاد آیین نامه حدود وظایف و اختیارات و میزان حقوق و مزایای مدیرعامل به مجمع عمومی.

4-  قبول درخواست عضویت و اخذ تصمیم نسبت به انتقال سهام اعضا به یکدیگر و دریافت استعفای هریک از اعضای هیئت مدیره.

5-  نظارت بر مخارج جاری شرکت و رسیدگی به حسابها و ارائه به بازرس / بازرسان و تسلیم به موقع گزارش مالی و وترازنامه به مجمع عمومی.

6-    تهیه و تنظیم طرحها و برنامه‌ها و بودجه و سایر پیشنهادات و ارائه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.

7-    تهیه و تنظیم دستورالعملهای داخلی اتحادیه و تقدیم آن به مجمع عمومی برای تصویب.

8-  پیشنهاد حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان در چهارچوب آیین‌نامه وزارت تعاون باشد, جهت تصویب مجمع عمومی عادی.

9-    تعیین نماینده یا وکیل در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها با حق وکیل غیر.

10-   تعیین نماینده از بین اعضای تعاونیهای عضو برای حضور در جلسات مجمع عمومی شرکتها و اتحادیه‌هایی که اتحادیه در آنها مشارکت یا عضویت دارد.

11-   تعیین و معرفی صاحبان امضای مجاز (یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل) برای قراردادها و اسناد تعهدآور اتحادیه.

12-   پیشنهاد کاندیدا از میان اعضاء تعاونیهای عضو اتحادیه برای عضویت در هیأت مدیره و نیز پیشنهاد نامزد بازرسی در اتحادیه تعاونی.

13-   انجام سایر وظایف و تکالیفی که به موجب این اساسنامه مستقیماً و یا به اعتبار تصدی اداره امور اتحادیه بر عهده هیئت مدیره گذارده شده است.

ماده24– هیئت مدیره نماینده قانونی اتحادیه است و میتواند مستقیماً و یا با وکالت با حق توکیل, این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی , و سایر سازمانها اعمال کند. مسئولیت هیئت مدیره در مقابل تعاونی مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.

ماده25– معاملات اتحادیه  با هر یک از اعضا هیئت مدیره, مدیرعامل, بازرسان تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که در چارچوب دستورالعمل وزارت تعاون به تصویب مجمع عمومی عادی اتحادیه می‌رسد.

ماده26– هیئت مدیره وظائف خود را به صورت جمعی انجام میدهد و هیچ‌یک از اعضا هیئت مدیره حق ندارد از اختیارات هیات, منفرداً استفاده کند مگر در موارد خاص که وکالت یا نمایندگی کتبی از طرف هیئت مدیره داشته باشد. هیئت مدیره میتواند قسمتی از اختیارات خود را با اکثریت سه چهارم آراء به مدیرعامل تفویض کند.

ماده27– تحویل و تحول و انتقال مسئولیت از هیئت مدیره سابق به هیئت مدیره بعدی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته بعد از  تاریخ قبولی سمت هیئت مدیره و تائید صحت انتخابات توسط وزارت تعاون صورت گیرد و کلیه اوراق و اسناد و دفاتر و حسابها و موجودیهای اتحادیه به هیئت مدیره جدید , تحویل و پس از ثبت تغییرات در اداره ثبت شرکتها ترتیب معرفی امضاهای مجاز داده شود .

ماده28– مراتب نقل و انتقال باید در صورت‌مجلسی منعکس و به امضای اکثریت اعضای هیئت مدیره سابق و اعضای هیئت مدیره جدید و هیأت بازرسی اتحادیه برسد. صورت‌مجلس مذکور باید جزو اسناد شرکت
 نگهداری شود.

ماده29– استعفای هر یک از اعضای هیئت مدیره تا تعیین عضو جدید و قبولی سمت آن رافع مسئولیت نسبت به وظایفی که به وی محول شده است نخواهد بود .

ماده30– هیچ‌یک از اعضای هیئت مدیره یا بازرسان / یا مدیرعامل اتحادیه  نمی‌تواند سمت بازرسی یا مدیریت عامل و یا عضویت هیئت مدیره اتحادیه تعاونی دیگری را با موضوع و فعالیت مشابه قبول کند .

ماده31–نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و یا بازرسی و یا مدیریت عامل اتحادیه باید واجد شرایط زیر باشند.

1-    تابعیت جمهوری اسلامی ایران .

2-      ایمان و تعهد عملی به اسلام ( اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی , تعهد عملی به دین خود)

3-    دارا بودن اطلاعات یا تجربه لازم برای انجام وظایف متناسب با فعالیت اتحادیه.

4-    عدم ممنوعیت قانونی و حجر .

5-    عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب جرائم بر ضد امنیت و جعل اسناد .

6-  عدم سابقه محکومیت ارتشاء , اختلاس , کلاهبرداری , خیانت در امانت , تدلیس , تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر .

7-    عضویت در یکی از تعاونیهای عضو اتحادیه برای نامزدی تصدی سمت هیأت مدیره

تبصره : داوطلبان عضویت در سمت هیأت مدیره و یا بازرس اتحادیه می‌بایست به همراه درخواست ثبت نام خود نامه رسمی حداقل یکی از تعاونیهای عضو اتحادیه مبنی بر پیشنهاد نامزدی آنها را ارائه نمایند.

3 – بازرسی

ماده32– مجمع عمومی عادی سه شخصیت حقیقی یا حقوقی را برای مدت یکسال مالی به عنوان هیأت بازرسی انتخاب می‌کند انتخاب مجدد آنان بلامانع است . همزمان با انتخاب بازرسان اصلی یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب می‌شود

تبصره1– در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی و یا استعفای هریک از بازرسان اصلی , هیئت مدیره مکلف است ظرف ده روز بازرس علی‌البدل را برای بقیه مدت دعوت  نماید .

تبصره2– حق‌الزحمه و پاداش بازرسان با تصویب مجمع عمومی تعیین میگردد .

تبصره3– تا زمانی که هیأت بازرسی جدید انتخاب و قبولی سمت نکرده‌اند هیأت بازرسی قبلی کماکان مسئولیت بازرسی را به عهده دارد .

ماده33– وظایف هیأت بازرسی اتحادیه به شرح زیر است :

1-  نظارت مستمر بر انطباق نحوه اداره امور اتحادیه و عملیات و معاملات انجام شده با اساسنامه و قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط .

2-  رسیدگی به حسابها , دفاتر , اسناد و صورتهای مالی شخصاً و یا در صورت لزوم با استفاده از کارشناس که در این صورت پرداخت هزینه کارشناس با تصویب مجمع عمومی بر عهده اتحادیه خواهد بود .

3-    رسیدگی به شکایات اعضاء و ارائه گزارش به مجمع عمومی و مراجع ذیربط .

4-    تذکر کتبی تخلفات موجود در نحوه اداره امور اتحادیه به هیئت مدیره و مدیرعامل و تقاضای رفع نقص .

5-  نظارت بر انجام حسابرسی و رسیدگی به گزارشهای حسابرسی و گزارش نتیجه رسیدگی به مجمع عمومی اتحادیه و مراجع ذیربط .

تبصره1– هیأت بازرسی موظف است گزارش جامعی راجع به وضعیت تعاونی به مجمع عمومی عادی سالیانه تسلیم کند . گزارش بازرس باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه جهت مراجعه اعضاء در مرکز اتحادیه آماده باشد.

تبصره2– هیأت بازرسی حق دخالت مستقیم در اداره امور اتحادیه را نداشته ولی می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت مدیره شرکت کنند و نظرات خود را نسبت به مسائل جاری اتحادیه اظهار نظر دارند.

ماده34– در صورتیکه هیأت بازرسان تشخیص دهد که هیئت مدیره و یا مدیرعامل در انجام وظایف محوله مرتکب تخلفی شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند , مکلف است از هیئت مدیره تقاضای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده برای رسیدگی به گزارش خود را بنماید.

فصل چهارم : مقررات مالی

ماده35– ابتدای سال مالی اتحادیه اول فروردین ماه و انتهای آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود به‌استثنای سال اول تاسیس که از تاریخ تشکیل تا پایان اسفند ماه است.

ماده36– هیئت مدیره موظف است نسخه‌ای از گزارشها, صورتهای مالی تا پایان دوره از قبیل ترازنامه و حسابهای عملکرد و سود و زیان , پیشنهاد نحوه تقسیم سود خالص و بودجه پیشنهادی سال بعد را پس از آماده شدن حداکثر تا 30 روز قبل ازتاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی سالانه برای رسیدگی کتباً به هیأت بازرسی تسلیم نموده و علاوه بر آن هر سه ماه یکبار تراز آزمایشی حسابهای اتحادیه را همراه با تجزیه و تحلیل فعالیت سه ماهه اتحادیه تهیه و در اختیار هیأت بازرسی قرار دهد و نسخه‌ای از آنها را نیز به وزارت تعاون ارسال دارد. ضمناً هریک از اعضاء می‌توانند با مراجعه به اتحادیه از مندرجات تراز مذکور مطلع و نسبت به یادداشت برداری از آن اقدام نمایند.

ماده37– هریک از اعضا در صورت مشاهده نقص یا تخلف در اداره امور اتحادیه می‌تواند گزارش و یا شکایت خود را به هیأت بازرسی  اعلام نماید و در صورت عدم اخذ نتیجه و باقی بودن بر شکایت با وزارت تعاون مکاتبه کند. هیئت مدیره مکلف به اجرای نظر وزارت تعاون مزبور که به طور کتبی و رسمی ابلاغ میشود خواهد بود.

مدیران اتحادیه موظفند با کارشناسان، حسابرس یا حسابرسان منتخب آن همکاری بنمایند و کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز را در اختیارشان قرار دهند.

ماده38– در تهیه و تنظیم اسناد ،دفاتر قانونی و صورتهای مالی , رعایت اصول و موازین , روشهای متداول و قابل قبول حسابداری و قوانین و مقررات جاری الزامی است.

ماده39- هدایا و کمکهای بلاعوض در صورتی که از طرف اعطاء کننده برای مصرف خاصی تعیین نشده باشد نقدی بحساب درآمد منظور می شود. (اگر غیر نقدی باشد به قیمت روز  تقویم و به حساب درآمد منظور شود.)

ماده40- افتتاح هر نوع حساب نزد بانک‌ها, بانک توسعه تعاون و سایر مؤسسات اعتباری,  باید با تصویت هیأت مدیره و معرفی امضاهای مجازصورت گیرد.

ماده41- سود خالص اتحادیه در هر سال مالی و تصویب مجمع عمومی به ترتیب زیر تقسیم می‌شود:

1-    از حداقل پنج درصد به بالا به عنوان ذخیره قانونی منظور می‌‌شود.

2-   حداکثر پنج درصد از سود خالص بعنوان اندوخته احتیاطی منظور می‌شود.

3-   چهار درصد از سود خالص بعنوان حق تعاون و آموزش به صندوق تعاون واریز می‌گردد.

4-   تخصیص درصدی از سود جهت پاداش به کارکنان, مدیران و بازرسان

5-   پس از وضع وجوه فوق باقیمانده سود خالص پنجاه درصد به نسبت معاملات اعضاء و مابقی به نسبت سهام  تقسیم می‌گردد.

تبصره1- ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره به میزان یک چهارم معدل سرمایه سه سال اخیر اتحادیه نرسیده باشد الزامی است.

تبصره2- اتحادیه می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی تا حداکثر یک دوم ذخیره قانونی را جهت افزایش سرمایه خود به کار برد. استفاده مجدد از باقیمانده آن جهت افزایش سرمایه مجاز نیست.

تبصره3- هیئت مدیره می‌تواند با تصویب مجمع عمومی عادی از محل اندوخته احتیاطی را به مصرف
 امور خیریه و عام المنفعه  فرهنگی، آموزشی ، تحقیقاتی و ترویجی برساند.

فصل پنجم : مقررات مختلف

ماده42- انحلال یا تغییر موادی از اساسنامه اتحادیه  که مغایر شروط و قراردادهای منعقد با منابع تأمین کننده اعتبار و کمک مالی و امکانات مختلف و سرمایه‌گذاری و مشارکت باشد موکول به موافقت مراجع مذکور
 خواهد بود.

ماده43- در صورتیکه محمع عمومی فوق‌العاده تغییر بعضی از مواد اساسنامه را تصویب کند درصورت تأئید وزارت تعاون (از جهت انطباق با قانون بخش تعاونی) معتبر خواهد بود.

ماده44- کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی و بانک‌ها در اختیار اتحادیه قرارگرفته با انحلال آن باید 
مسترد شود.

ماده45- انحلال اتحادیه تابع ضوابط مقرر در قانون بخش تعاونی و آئین نامه‌های اجرائی مربوط می‌باشد.

ماده46- در صورت بروز اختلاف بین اتحادیه و اعضای آن موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع خواهد شد و چنانچه بین اتحادیه  واتحادیه دیگر اختلافی بروز نماید، موضوع اختلاف به اتاق تعاون مربوط جهت داوری ارجاع می‌شود.

این اساسنامه در 46 ماده و20  تبصره در مجمع عمومی . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . به تصویب رسید و آنچه در آن پیش‌بینی نشده تابع قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی, قانون شرکت‌های تعاونی  مصوب سال 1350 (در مواردیکه به قوت خود باقی است) آیین نامه‌ها, دستورالعملهای قانونی موضوعه می‌باشد.

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.