اینجانب /اینجانبان  :   به موجب  این  اقرارنامه اعلام  میدارم  /می  داریم  که  ملک  مذکور جز اراضی  موات شهری  و فاقد سابقه  عمران  و احیا بوده  و انیجانب  نیز از تاریخ   27/ 12/ 1360 تاکنون  از مزایای  مواد  6 و  8 قانون  اراضی  شهری  در سطح  کشور استفاده ننموده ام /ننموده ایم  و همچنین  مسکن  مناسب  طبق  ضوابط وزارت  مسکن  و شهرسازی نداشته ام /نداشته ایم  و همچنین  با در نظر گرفتن  مراتب  مذکور و با التزام اینکه  در سراسر کشور حق  استفاده  بیش  از یک  حد نصاب  را ندارم  /نداریم  وبا اطلاع  کامل  از مفاد قانون  زمین  شهری  و آئین  نامه  اجرائی  آن  درخواست  صدور پروانه  ساختمانی  زمین  یاد شده  را دارم /داریم  و به موجب  این  اقرارنامه  ملتزم میشوم /می  شویم   چنانچه  در آینده  بهر نحو خلاف  این  تعهد ثابت  و مدلل  گردد و یا ظرف  فرجه  قانونی  نسبت  به  اخذ مجوز عمران  و احیا زمین  موصوف  اقدامی ننمایم  /ننماییم  شهرداری  مجاز و ماذون  است  نسبت  به  ابطال  مجوز صادره  اقدام و همچنین  سازمان  زمین  شهری  بر اساس  مدلول  ماده   10 قانون  مدنی  و ماده   13 قانون  زمین  شهری  هر گونه  اقدامی  را که  ضروری  تشخیص  دهد برای  ابطال  مجوز صادره  و مالا " تصرف  ملک  زمین  مورد بحث  و نیز اعیانات  و مستحدثات  واقع در آن  راسا" معمول  دارد و اینجانب  /اینجانبان  حق  هر گونه  ادعائی  را از خود سلب  و ساقط می  نمایم  / می  نماییم  .  حق  الثبت  و حق  التحریر و بهای  اوراق  مصرفی  به  مبلغ  مندرج  در سندوصول و بابت  مخارج  سند قبض  شماره ........... صادر و تسلیم  شد. این  سند در دو نسخه  به  شماره  ............ تنظیم  و اوراق  چاپی  شماره  ............ و ........... سری  .............. مصرف  گردید.  بتاریخ   ............. هجری  شمسی .

 

محل  امضا.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.