این قرارداد بین کارخانه ............................ به شماره ثبت ........ کد اقتصادی ............... به نمایندگی ................  به آدرس ............................................ که منبعد در این قرارداد مستأجر نامیده می شود از یک طرف و آقای ................. فرزند ............... شماره شناسنامه .......... صادره از .............. به آدرس ................. کوچه ...............تلفن .......... که منبعد در این قرارداد موجر نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد .

ماده 1) موضوع قرارداد

انجام کلیه خدمات سرویس دهی بوسیله یک دستگاه ............ با راننده از ساعت 7 صبح لغایت 18 عصر ( از ساعت 15-14 جهت ناهار ) به مدت 10 ساعت همه روزه از شنبه تا پنجشنبه ( به جز جمعه ها ) جهت قسمت های مختلف کارخانه و کوی مهندسین زیر نظر واحد نقلیه و در صورت نیاز حمل اجسام به شهر و بالعکس .

تبصره 1 : هیچگونه اضافه کاری مورد قبول مستأجر نمی باشد و اگر در روزهای تعطیل رسمی مستأجر به خدمات موجر نیازمند باشد با هماهنگی واحد نقلیه موجر موظف به ارائه خدمات می باشد و به ازاء هر ساعت کسر کار مبلغ ........ ریال از موجر کسر می گردد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت موضوع قرارداد از تاریخ .............. لغایت پایان ............. به مدت یک سال شمسی تعیین می گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد از قرار ماهیانه ................ ریال برابر با ............... ریال برای مدت یکسال تعیین می گردد , که در پایان هر ماه با ارائه صورت وضعیت توسط موجر و تأیید ناظر قرارداد پس از کسر کسورات قانونی قابل پرداخت می باشد .

ماده 4)  ناظر قرارداد

از طرف مستأجر آقای  ..............  و آقای ......... به عنوان ناظر قرارداد تعیین می گردد و موجر بایستی روزانه ورود و خروج خود را به ناظر قرارداد اطلاع دهد .

ماده 5) کسور

از کلیه مطالبات موجر 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات های مستقیم کسر به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

ماده 6) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هر یک روز تأخیر 1% ( یک درصد) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 15 روز باشد طرف مقابل با اخطار 15 روز مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود .

ماده 7 ) تضمین حسن انجام کار

موجر چک شماره .............. عهده بانک ............. شعبه ................ به مبلغ ................ ریال معادل کل قرارداد صادر و به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به مستأجر تسلیم می نماید که پس از پایان قرارداد و تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد شد .

ماده 8 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجراء تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی ده روزه مجاز به فسخ قرارداد می باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 9 ) حوادث غیرمترقبه

در صورت بروز حوادث غیرمترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه این مدت بیش از شش ماه به طول انجامد ادامه با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 10) سایر شرایط قرارداد

تأمین غذای مصرفی به عهده موجر می باشد .

موجر مکلف به رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی و مقررات محیط کار مستأجر خواهد بود .

موجر باید جهت ورود و خروج مجوز لازم را از طریق بازرگانی , امور اداری و بازرسی کارخانه ........... اخذ نماید.

جبران هرگونه خسارات و زیان های وارده به موجر و وسیله نقلیه مورد اجاره در طول اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

تامین سوخت و تعمیرات وسیله مورد قرارداد به عهده موجر و با هزینه وی خواهد بود .

تسویه حساب با موجر منوط به تأیید کمی و کیفی ناظر قرارداد می باشد .

در صورت بروز نقص فنی و غیره موجر موظف است تا رفع نقص و آماده شدن وسیله نقلیه , وسیله نقلیه دیگری را جایگزین نماید .

موجر حق واگذاری موضوع قرارداد را به دیگری نخواهد داشت .

وسیله نقلیه موجر بایستی دارای بیمه سرنشین و دیگر بیمه های لازم باشد.

 چنـــانچه وسیلـه نقلیـه بـه دلیل پایین بودن مدل و یا نقص قادر به انجام سرویس دهی نباشد پیمانکار ملزم به تعویض و جایگزینی وسیله مناسب می باشد .

ماده 11 ) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه این قرارداد ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامی که به ترتیب فوق عمل نشده , ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد شد .

ماده 12 ) مواد و نسخ

این قرارداد در 12 ماده و 1 تبصره و دو نسخه در محل کارخانه .................. تنظیم که هر نسخه آن دارای حکم واحد می باشد .

 

                  نام و نام خانوادگی و امضای نماینده کارخانه (مستاجر)                      نام و نام خانوادگی و امضای موجر 

 

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.