این قرارداد با شماره  :                       تاریخ صدور:                      تاریخ شروع :                 تاریخ انقضاء:                  تعداد بیمه شدگان           نفر و حق بیمه سالیانه            ریال بین شرکت                          به نشانی                                                        که در این قرارداد بیمه گزار نامیده می شود و شرکت سهامی بیمه                                    که بیمه گر نامیده می شود به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده اول : موضوع این قرارداد  عبارت است از پوشش بینه ای حوادث منجر به فوت و نقص عضو و از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی ) بر اثر حادثه .

ماده دوم : سرمایه بیمه فوت و نقص عضو بر اثر حادثه برای هر فرد بیمه شده معادل 45 برابر حقوق ماهیانه طبق لیست ارسالی بیمه گزار می باشد .

تبصره :سرمایه هر یک از بیمه شدگان در صورت فوت  بر اثر حادثه و در صورت نقص عضو و از کر افتادگی دائم بر اثر حادثه معادل .......... برابر حقوق ماهیانه طبق لیست ارسالی بیمه گزار بوده و در صورت نقص عضو و از کار افتادگی  دائم جزئی بر اثر حادثه ضریبی از ........... برابر ماهیانه طبق جدول نقص عضو  مندرج در شرایط عمومی بیمه ه ای حوادث می باشد .

ماده سوم: شروع بیمه برای هر یک از کارکنان فعلی بیمه گزار و برای کارکنانی که در آینده استخدام خواهند شد تاریخ مندرج در الحاقی تائید پوش بیمه ای آنان می باشد .

ماده چهارم : حق بیمه سالیانه بیمه شدگان جهت پوشش فوت نقص عضو و از کار افتادگی دائم (کلی و جزئی ) مبلغ ...............ریال می باشد و بیمه گزار متعهد است از تاریخ دریافت قرارداد یا الحاقیه تائید پوشش  بیمه ای به صورت اقساط ماهیانه بر مبنای 12/1 حق بیمه سالیانه را پرداخت نماید .

تبصره 1: ضرب الاجل پرداخت حق بیمه هر یک از بیمه شدگان حداکثر یک ماه از تاریخ سررسید ماهیانه  می باشد .

تبصره 2: ضرب الاجل پرداخت حق بیمه هر یک از بیمه شدگان جدید حداکثر به فاصله سی روز  از تاریخ صدور الحاقی تائید پوشش آنان توسط بیمه گر می باشد .

ماده پنجم : شامل بیمه گزار موظف است لیست مشخصات کارکنان مشمول بیمه را شامل ردیف ، نام و نام خانوادگی ، تاریخ تولد ، ، شماره شناسنامه ، و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه برای بیمه گر ارسال نموده و هر ماه نیز صورتی از کارکنان خود را که در نظر دارد جدیداً تحت پوشش قرار بدهد (استخدام جدید ) و یا از آن خارج نماید (استعفاء ، انتقال ، و یا بازنشستگی که از پوشش خارج می گردند و ............) جهت بیمه گر ارسال نماید .

تبصره 1: شروع بیمه آن دسته از کارکنان جدید که بعد از امضاء قرارداد به استخدام بیمه گزار درآمده اند از تاریخ دریافت نامه توسط بیمه گر خواهد بود .

تبصره 2: ضرب الاجل  ارسال اسامی کارکنان حذفی حداکثر 15 روز از تاریخ حذف می باشد و چنانچه تغییراتی خارج از ضرب الاجل فوق به بیمه گر اعلام گردد تاریخ موثر برای صدور الحاقی خروج بیمه شده از پوشش بیمه ای حداکثر به 15 روز از تاریخ بیمه گزار (اعلام تغییرات ) انتقال می یابد .

ماده ششم : تسویه حق بیمه الحاقی های صادره مربوط به تغییرات در طول مدت قرارداد ، اعم از افزایش یا کاهش تعداد بیمه شدگان بر اساس تعرفه کوتاه مدت بیمه مرکزی ایران و همزمان با حق بیمه سایر بیمه شدگان انجام خواهدشد .

ماده هفتم : در صورت فوت هر یک از بیمه شدگان ، بیمه گزار موظف است مراتب را کتباً و ظرف مدت حداکثر 15 روز از تاریخ اطلاع به بیمه گر اعلام ، و متعاقباً مدارک ذیل را ارسال نماید.

الف) در صورت فوت

1- اصل یا کپی تائید شده خلاصه رونوشت وفات (گواهی فوت ) صادره از طرف اداره آمار .

2- گواهی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت .

3- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد (در مواردی که فوت ناشی از حادثه باشد )

ب) در صورت نقص عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه

۱-   گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد .

تبصره 1: در مواردی که فوت و نقص عضو کلی و جزئی دائم ، در اثر حوادث ناشی از رانندگی توسط بیمه شده باشد گواهینامه رانندگی مجاز راننده وسیله نقلیه مورد لزوم می باشد .

تبصره 2: در موارد استثنایی و دوری از مرکز که امکان اطلاع فوری مقدور نمی باشد ، مدت زمان اطلاع به بیمه گر سی روز تعیین شده است .

تبصره 3: حوادث منجر به فوت ناشی از ادوات عمل نشده باقیمانده آثار جنگ تحمیلی نسبت به کلیه بیمه شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بیمه می باشد.

ماده هشتم : بیمه گر در ازاء دریافت حق بیمه و انجام تعهدات بیمه گزار مندرج در این قرارداد متعهد است سرمایه های موضوع ماده دوم این قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بیمه گزار پرداخت نماید تا به ذینفع قانونی آن تادیه گردد.

ماده نهم : حق بیمه هایی که بابت این قرارداد به بیمه گر پرداخت می گردد قابل استرداد نمی باشد مگر در مواردی که اشتباهی در محاسبه رخ داده باشد .

ماده دهم : حداکثر سن قابل پذیرش کارکنان بیمه شده در هنگام وقوع خطر مشمول این قرارداد در موارد بیمه فوت و نقص عضو کلی و جزئی و هزینه های پزشکی بر اثر حوادث 70 سال تمام می باشد . بنابراین بیمه گر نسبت به کسانی که سن آنها از ارقام یاد شده  در موارد مربوطه بیشتر باشد  هیچگونه تعهدی ندارد .

ماده یازدهم : مدت این قرارداد یک سال از تاریخ شروع ..................... الی ............. است و هر یک از طرفین می توانند یک ماه قبل از پایان قرارداد نظر خود را نسبت به فسخ یا تجدید نظر در نرخ و شرایط قرارداد به طرف دیگر اعلام نماید در غیر این صورت قرارداد با همین شرایط و با صدور برگ الحاقی به مدت یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

ماده دوازدهم : نسبت به مواردی که در این قرارداد ذکر نگردیده است بر طبق شرایط عمومی بیمه عمر جمعی شرکت سهامی بیمه ایران و قانون بیمه رفتار خواهد شد . 

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.