جهت ارائه آموزش‌های مورد نظر و در چارچوب مقررات و ضوابط قانونی، قرارداد خرید خدمات آموزشی به شرح ذیل منعقد می شود :

ماده 1 – طرفین قرارداد :

این قرارداد فی مابین آقا/ خانم/ موسسه/ مرکز یا شرکت.................................... به نشانی .......................................... به نمایندگی آقای.......................................................................... به عنوان مدیرکل .......................که ازاین پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقا /خانم/ آموزشگاه فنی وحرفه‌ای آزاد/ مؤسسه ........................................................ دارای پروانه بهره‌ برداری شماره / مجوز موقت برگزاری دوره آموزشی............................................. و گواهینامه اعتباربخشی شماره ............................... به نشانی ................................................. و به نمایندگی آقای / خانم ........................................................  به عنوان .......................................................  که ازاین پس مجری نامیده می‌شود، از طرف دیگر جهت انجام موضوع تفاهم نامه به شرح مواد ذیل منعقد می‌گردد و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند .

ماده 2 – نشانی مجری قرارداد :

الف – نشانی دفتر مجری :

ب – نشانی محل اجرای آموزش :

ماده 3 - موضوع قرارداد:

آموزش ........................  نفر- ساعت معادل ............................  نفر-  دوره کارآموز براساس استاندارد آموزشی مهارت................................... کد ...................................... دارای.............. ساعت آموزش عملی و ................... ساعت آموزش نظری ( مجموعاً ..................................... ساعت ) که یک نسخه استاندارد آموزشی مهارت موردتوافق به امضاء طرفین قرارداد رسیده  و جزء لاینفک قرارداد محسوب می شود.

تبصره  :  برگزاری دوره آموزشی فاقد استاندارد مهارت مصوب ممنوع باشد.

ماده 4 - مـدت قـرارداد :

مدت این قرارداد از تاریخ  .................................... لغایت  ....................................  می باشد .

ماده 5 - مبلـغ قـرارداد :

 مبلغ این قرارداد بابت برگزاری  ..................................  ( نفر- ساعت)آموزش و به ازای هر نفر- ساعت .................................. ریال،  مجموعاً ..................................  ریال شامل هزینه حق الزحمه مربی ، هزینه های ابزارآلات و موادمصرفی ، آزمون پایان دوره آموزشی ، جزوات و نرم افزارهای آموزشی ، هزینه‌های کارشناسی و مدیریتی ، بازدیدهای آموزشی ، فضای آموزشی و استهلاک تجهیزات است .

تبصره 1 :  بابت افرادی که در طول دوره به دلیلی محل آموزش راترک می کنند یادرآزمون پایانی غایب باشند، به نسبت نفر ساعت مربوط از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد.

تبصره 2 : مبلغ قرارداد تا 25 درصد قابل افزایش یاکاهش خواهدبود. لازم به توضیح است تأخیرات مجاز وغیرمجاز کارفرمامشمول 25 درصد نخواهد بود.

ماده 6 -  پیـش پـرداخـت :

6-1-    کارفرما به منظور پیشبرد کارها وتسریع در ارائه خدمات موضوع این قرارداد در صورت تقاضای کتبی مجری حداکثر 20 درصد مبلغ قرارداد را به عنوان پیش پرداخت پس از مجوز شروع دوره و در قبال ارائه تضمین مورد قبول( ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ پیش پرداخت ) به مجری پرداخت می‌نماید.

6-2-   مبلغ پیش پرداخت از صورت وضعیت قطعی کسر خواهد شد.

6-3-  تضمین یاد شده پس از اتمام دوره آموزشی‌، برگزاری آزمون و تسویه حساب و در صورت رضایت کارفرما از عملکرد مجری مسترد خواهد شد.

6-4-   درصورتیکه مجموع ساعات آموزشی دوره براساس ماده 3 قرارداد بیش از 300 ساعت باشددرصورت تقاضای مجری و ارائه صورت وضعیت 60% اجرای دوره آموزشی که مورد تأئید ناظرکارفرما باشد، کارفرما 20% مبلغ قرارداد را حداکثر یک هفته پس از دریافت صورت وضعیت به مجری پرداخت خواهدکرد.

ماده 7 - نحـوه پـرداخت مبلـغ قـرارداد :  

 به ازاء 90% نرخ قبولی کارآموزان درامتحانات پایان دوره آموزشی که توسط کارفرما برگزارمی شود با رعایت ماده 5 ، 100% مبلغ قرارداد پس از کسرپیش پرداخت و کسورات قانونی و با تائید حسن انجام کار توسط ناظر کارفرما  به مجری پرداخت می گردد و چنانچه پائین تراز 90% باشد به میزان تعداد قبول شدگان پرداخت خواهدشد .

تبصره یک -  ملاک تعداد افراد قبول شده دوره آموزشی  امتحانات پایان دوره آموزشی ویک نوبت آزمون مجددخواهدبود.

تبصره دو – چنانچه نرخ قبولی کارآموزان درآزمون پایان دوره ویک نوبت مجدد آزمون مازاد بر 90% باشد ازمحل افزایش 25% سقف قرارداد 50% هزینه سرانه هرنفرمازاد بر 90% تعداد قبول شدگان به مجری  به عنوان پاداش پرداخت می شود.

ماده 8 - کسـورات قانـونـی :

پرداخت هرگونه کسورات قانونی به عهده مجری خواهد بود و اسناد و مدارک آن را پس از پرداخت به کارفرما ارائه دهد .

ماده 9 - شرایط کارآمـوزان :      

9-1-      دارا بودن مدرک تحصیلی .................................. دررشته : ...................

9-2-     دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم برای افراد مشمول (مرد).

9-3-    دارا بودن سلامت جسمانی جهت گذراندن دوره آموزشی مطابق با شرایط مندرج دراستاندارد آموزش مهارت.

9-4-    ارائه معرفینامه ازکارفرما برای شاغلین(محل کار کارآموز)یامعرفینامه از دانشگاه برای دانشجویان .

تبصره یک-  فهرست مشخصات کارآموزان که به تأئید ناظرقرارداد رسیده است ، به پیوست بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب میشود.

تبصره دو -  حداکثر تعداد کارآموزان در دوره آموزشی بارعایت استاندارد فضا و تجهیزات مورد تائید ناظر قرارداد 20 نفر است .

ماده 10- استانداردهای اجرائـی :  

فهرست ماشین آلات ، مواد مصرفی ، مشخصات فضای کارگاهی و دروس نظری مورد نیازو منابع و جزوات  دوره آموزشی که به تأیید طرفین رسیده است به ضمیمه بوده و جزء لاینفک قرارداد محسوب می‌شود .

تبصره -  چنانچه دوره آموزشی با استفاده ازفضا و تجهیزات محل کار کارآموزان برگزارشود ارائه قرارداد فی مابین مجری و مدیر بنگاه اقتصادی مورد نظر شامل موارد ذیل الزامیست و بایستی ضمیمه قراردادباشد:

- مدت استفاده ازفضا و تجهیزات( تاریخ شروع و پایان دوره آموزشی).

- فهرست تجهیزات ، ابزارآلات و مواد مصرفی و میزان آنها که  تامین آن به عهده مدیربنگاه اقتصادی می باشد.

ماده 11 - تعهـدات مجـری : 

11-1) مجری تعهد می نماید برنامه و تقویم اجرایی دوره آموزشی را قبل از برگزاری دوره تهیه وبه تائید ناظرکارفرما رسانده و دوره را طبق برنامه تائید شده برگزار نماید. تقویم اجرائی دوره آموزشی جزء لاینفک قرارداد محسوب میشود.

11-2) مجری تعهد می نماید آموزش کارآموزان زیر نظر مربیان خبره و توانا دارای شرایط ذیل  با کیفیت مطلوب مطابق ضوابط تعیین شده و مورد تائید کارفرما در چارچوب استانداردهای مربوط درپیوستهای  پیوست قرارداد انجام گیرد :

üدارای حداقل مدرک لیسانس دررشته تحصیلی مرتبط با رشته تدریس .

üدارای حداقل 2 سال سابقه تدریس دررشته مرتبط یا 4 سال سابقه کار مرتبط با رشته تدریس.

üشرایط مربی در آموزش روستائیان مطابق شرایط مربیان آموزشگاههای فنی و حرفه ای  آزاد می باشد.

üشرایط مربی برای دوره هایی که براساس « مجوز موقت برگزاری دوره آموزشی» اجرا می شوند مطابق مشخصات مندرج درمجوز مذکور خواهد بود.

11-3) در طول مدت برگزاری دوره آموزشی مجری بایستی کلیه مقررات ایمنی ، حفاظت و بهداشت محیط کار را رعایت نماید و درصورت بروز هر گونه حادثه ای اعم از کلی و جزئی از قبیل سوختگی ‘ برق گرفتگی وهرگونه صدمات جسمی دیگر، مسئولیت صرفاً به عهده او خواهد بود و کارفرما در قبال دعاوی ناشی از این قبیل خسارات و صدمات مبراست .

11-4) کلیه پرداخت های مربوط به اجرای این قرارداد شامل حق الزحمه مربیان ، مواد مصرفی ، تعمیرتجهیزات، لوازم التحریرو منابع آموزشی مورد نیاز، ایاب و ذهاب، بازدیدازکارآموزان ازمراکز صنعتی و خدمات ارتباطی مانند اینترنت و ...  به عهده مجری می باشد .

11-5) مجری موظف است در تمام مواقع در دسترس باشد ، و به هر نوع اخطار و ابلاغی که مربوط به اجرای قرارداد باشد و از طرف کارفرما یا ناظر وی به مجری اعلام شود حداکثر ظرف مدت 72 ساعت ترتیب اثرداده و نتیجه را کتباٌ به کارفرما یا ناظر قرارداد اعلام کند.

11-6) مجری حق واگذاری کاربه شخص یا مؤسسه دیگر را ندارد و موظف است رضایت کارفرما را در تمام مراحل کسب نماید.

11-7) مجری متعهد می شود حداکثر ظرف مدت یک شانزدهم از شروع دوره نسبت به تهیه و ارسال فهرست کارآموزان شرکت کننده در دوره آموزشی به همراه فایل رایانه ای آن روی لوح فشرده با تأئید ناظر کارفرما اقدام نماید. در صورت عدم ارسال به موقع فهرست کارآموزان ، ساعات آموزش داده شده پس از یک دوازدهم دوره مورد تأئید کارفرما نخواهد بود.

11-8) مجری مؤظف است ده روزکاری قبل از اتمام دوره آموزشی ، زمان پایان دوره راکتبا" به ناظرکارفرما اعلام نماید.

11-9) مجری متعهدمی گرددازثبت نام کارآموزان جدید(حداکثریک دوازدهم پس از شروع دوره)            اجتناب نماید.(ثبت نام کارآموزان جدیدتایک دوازدهم پس ازشروع دوره تاسقف20نفرکارآموزبه تأئیدکارفرما مجازاست.)

11- 10) کلیه دستورالعمل ها و بخشنامه هائی که درطول مدت قراردادتوسط کارفرماصادرمی شود برای مجری لازم الاجراء است.

11-11) مجری حق هیچ گونه دخالت درفرآیند و چگونگی اجرای آزمون را ندارد.

11-11) باناظران اعزامی کارفرما همکاری لازم را مبذول نماید.

10-13) مجری مؤظف است دوره آموزشی راپس ازاخذ تأئیدیه از ناظرقرارداد(مطابق فرم پیوست)              شروع نماید.

11-45) کلیه شرایط لازم رابرای انجام وظایف ناظر قرارداد مطابق ماده 14 این قرارداد فراهم آورد.

11-15)عدم دریافت هرگونه ضمانت ازکارآموزان ازقبیل اسناد تعهدآور ، کارت ملی ، شناسنامه و ... .

11-16) مجری موظف است ازبدو شروع دوره آموزشی ، نقشه کارهای عملی ،  پروژه و مشخصات آن و تاریخ انجام بازدیدو تقویم اجرائی سرفصلهای دوره آموزشی را تهیه و به کارآموزان تحویل دهد ونسبت به تنظیم شناسنامه آموزشی مطابق نمونه پیوست اقدام و یک نسخه ازمستندات فعالیت های مذکوررا به ناظر قرارداد ارائه نماید.

11-17) مجری حق هیچ گونه مطالبه ای به جز انچه که در این قرارداد ذکر شده را ندارد و حق هرگونه اعتراض را درپایان مدت قرارداد از خود سلب می نماید و کارفرما هیچ گونه تعهد استخدامی نسبت به نامبرده نداشته و ندارد.

11-18) مجری در طول قرارداد ،حق انعقاد قرارداد خرید خدمات آموزشی با سایردستگاهها و افراد را ندارد.

11-19) مجری تعهد می نماید صلاحیت های فنی واخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط را داشته باشد.

11-20) مجری مکلف است تمامی اسناد و مجوزهای مربوط به تأسیس و فعالیت خود را پیوست قرارداد نماید.

11-21) مجری متعهد می گردد موضوع قرارداد را در موعد مقرر انجام دهد وچنانچه نتواند تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد کارفرما می تواند به ازاء هر یک روز تأخیر .........درصد مبلغ قرارداد را به عنوان جریمه از مجری دریافت نماید. بدیهی است مجری حق هرگونه اعتراض و ادعایی را در این زمینه از خود سلب و اسقاط می نماید. ( میزان خسارت توسط ذیحساب و مدیرکل محترم امورمالی تعیین گردد).

ماده 12-  تعهـدات کارفرما :

12-1) کارفرما متعهد است کلیه کارآموزان شرکت کننده در دوره آموزشی را نزد یکی از شرکت های معتبر بیمه به هزینه خود بیمه حوادث نماید.

12-2) کارفرما متعهد می گردد مبلغ قرارداد را به شرح نحوه پرداخت با تائید حسن انجام کار توسط ناظر کارفرما و پس از کسر کسورات قانونی در وجه مجری پرداخت نماید.

12-3) اولویت انتخاب و معرفی کارآموزان به عهده کارفرما می باشد و درهرصورت فهرست ثبت نام شدگان هر دوره آموزشی قبل از شروع دوره باید به تائید کارفرما برسد.

12-4) همکاری با مجری درپذیرش کارآموزان .

12-5) برگزاری ازمون پایان دوره (تئوری و عملی) حداکثرسه روزکاری پس ازپایان دوره آموزشی و اعلام نتایج حداکثر 48 ساعت پس از برگزاری آزمون.

12-6) برگزاری یک نوبت آزمون مجدد از مردود شدگان حداکثر یک هفته پس از اعلام نتیجه نوبت اول آزمون پایانی .

ماده 13 – ناظر قرارداد :

مسئولیت نظارت برحسن اجرای قرارداد درکلیه مراحل به عهده آقای / خانم ............... به عنوان نماینده کارفرما می باشد . بدیهی است نظارت کارفرما رافع مسئولیت مجری نمی باشد.

سایر شرایط :

ماده 14 – چنانچه عوامل قهری ، مانع از انجام هر بخشی از موضوع این قرارداد شود  مجری موظف است مورد را کتباً و باذکر علت به اطلاع کارفرما برساند . کارفرما پس از اطلاع از موارد و عوامل قهری، نظر خود را نسبت به ادامه یا فسخ قرار داد اعلام خواهد نمود.

ماده 15 – هرگاه دراجرا و تغییر این قرارداد اختلافی بین طرفین بروز کند در مرحله اول از طریق مذاکره و نمایندگان طرفین رسیدگی و درصورت عدم توافق موضوع نزد خانم /آقا / موسسه یا شرکت به عنوان داور مطرح می شود که رأی داور برای طرفین لازم الاجراء و قطعی است.

ماده 16 –  فســخ قـرارداد : 

           کارفرما مختار است در صورت عدم انجام تعهدات از سوی مجری در هر مقطعی با اخطار کتبی طی یک هفته انجام امورموضوع قرارداد را متوقف و قرارداد را فسخ نماید.

ماده 17 –  مستندات قـرارداد :

 مدارک و مستندات این قرارداد به شرح ذیل و جزء لاینفک قرارداد خواهدبود:

  1. پروانه فعالیت و یا شماره ثبت مؤسسه (برای اشخاص حقوقی).
  2. فهرست استاندارد آموزش مهارت مصوب لازم الرعایه .
  3. فهرست کارآموزان مورد تائید کارفرما.
  4. تقویم اجرائی دوره آموزشی و نقشه کارهای عملی .
  5. تصویرپروانه آموزشی مربی یا مربیان مجری دوره آموزشی .

کلیات قرارداد :

ماده 18 - این قرارداد در 18 ماده و 9 تبصره و ..........بند و ............. برگ پیوست که جزء لاینفک قرارداد است- در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده، به امضاء طرفین رسیده است و هر دو نسخه اعتبار یکسان دارد.


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.