1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

اجرای عملیات حفر چاه و فاضلاب شهری/روستایی به ارتفاع میله ........ متر و انباری به حجم ........ مترمکعب با عنایت به توضیحات داده شده توسط کارفرما و جهت جغرافیایی تعیین شده به منظور حفر انباری ها و کول گذاری میله و انباری و طوقه چینی و نصب گلدان طبق جزئیات و نقشه های ارائه شده از سوی کارفرما به پیمانکار.

محل انجام پروژه به نشانی ....... که دارای مجوز حفر چاه به شماره ..... تاریخ .../.../.... می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

3. 1 چاه نبایستی در زیر و نزدیک ستون ها و دیوارهای باربر حفر گردد. حفرچاه می بایست در محلی انجام شود که در آتیه امکان بازنگری و بازرسی را با مشکل دچار نگرداند.

3. 2 هنگام حفر میله باید جای پا در محل جداره چاه حتی المقدور با فاصله 40 سانتی متر از هم پیش بینی شود تا بتوان به چاه وارد و از آن خارج شد. در صورت امکان مناسب است عمق میله چاه مابین .... و ..... متر اختیار شود تا چاه هنگام ایجاد انبار در تحمل نیروهای وارده، مقاوم تر بوده و در صورت ریزش احتمالی، خطر کمتری را ایجاد نماید.

3. 3 میله احداثی می بایست کاملاً قائم بوده و انحراف نداشته باشد.

3. 4 چنانچه احداث چاه در محلی در حال حفر می باشد که زمین آن منطقه مرطوب بوده، باید به وسیله دستگاه هوادهی، هوای لازم را به درون چاه انتقال داد تا فرد حفار بتواند از اکسیژن کافی در هنگام کار برخوردار باشد.

3. 5 انبار باید به صورت مخروطی حفر گردد، به نحوی که قاعده مخروط رو به پایین و رأس آن رو به بالا باشد. کف انبار نیز باید تراز و تخت باشد.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه کل اجرای موضوع قرارداد با ارزش ....... ریال پیش بینی می گردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تأیید کارفرما یا دستگاه نظارت(مهندس ناظر) قابل پرداخت خواهد بود.

4. 2 هزینه قرارداد به تفکیک شامل:

4. 2. 1 مبلغ قرارداد به ازای حفر هر متر طول میله ....... ریال و کول گذاری در میله به ازای هر متر طول ....... ریال و به ازای حفر هر متر طول انباری ...... ریال و نصب گلدان هر عدد به ارزش ...... ریال می باشد.

4. 2. 2 هزینه آجرچینی به ازای هر متر مکعب آجرچینی به ارزش ....... ریال و نصب گلدان هر عدد به ارزش ...... ریال می باشد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ).

5. 2 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی و کلیه دستورکارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا مهندس ناظر ابلاغ می گردد.

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه محل اجرای عملیات حفر چاه اعم از نصب تابلوهای هشداردهنده و موارد ایمنی با توافق طرفین به عهده .... است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به خارج نمودن مواد حاصل از حفر چاه از جمله نخاله و خاک اسنخراجی، اقدام نماید.

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه به صورت ...... گزارش تهیه نماید و همچنین مصالح مورد نیاز که در صورت وضعیت منظور می شود، متعلق به کارفرما بوده، به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار متعهد است کلیه ابزار مورد نیاز اجرای عملیات حفر چاه را از قبیل چرخ یا بالابر برقی، طناب، دلو، کمپرسور، پمپ هوا و لوله های اتصال، سیم و روشنایی اتصال را فراهم نماید.

12. 2 پیمانکار موظف است کلیه نیروهای انسانی موضوع عملیات حفر چاه را متناسب با مدت قرارداد تأمین نماید.

12. 3 پیمانکار بایست پیش از آغاز عملیات اجرائی حفر چاه برنامه ریزی و پلان خود را به اطلاع کارفرما برساند.

12. 4 پیمانکار متعهد می گردد که کلیه دشواری های احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی و نقشه های اجرایی را ملاحظه و پس از آن نسبت به امضای اقدام نماید.

12. 5 پیمانکار موظف است پیش از آغاز عملیات حفاری چاه ها و مجاری آب و فاضلاب به ویژه در حفاری دستی چاه ها، بررسی لازم در خصوص وجود و کیفیت موانعی از قبیل قنوات قدیمی، فاضلاب ها، پی ها، جنس خاک لایه های زمین و تأسیسات مربوط به آب، برق، گاز، تلفن و امثالهم به عمل آورد. حال محل حفر چاه مطابق با نقشه ها بایستی طوری تعیین گردد که به هنگام کار، خطر ریزش یا نشت قنات و فاضلاب مجاور یا برخورد با تأسیسات یاد شده وجود نداشته باشد.

12. 6 پیمانکار ملزم است که خاک های حاصل از حفاری را در محل مناسب به گونه ای دپو نماید که مزاحم سایر عملیات اجرائی کارگاه نباشد. البته پیش از دپو خاک حاصل از حفاری، می بایست نظر کارفرما یا مهندس ناظر را نسبت به محل دپو اخذ نماید.

12. 7 در صورتی که خاک چاه استحکام کافی را نداشته باشد، پیمانکار موظف است پس از هر چند متر حفاری نسبت به کول گذاری آن اقدام و سپس به حفاری ادامه دهد.

12. 8 در صورتی که به هنگام حفاری میله یا انباری نیاز به کمپرسور شود، پیمانکار می بایست رأساً نسبت به تهیه آن اقدام نماید و مسئولیت حوادث ناشیه از آن مستقیماً متوجه پیمانکار می باشد.

12. 9 پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملّی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و نسبت به اجباری بودن استفاده از وسایل ایمنی آگاه است. هر گونه عملی خلاف مقتضای عبارت مقرر شده در این بند، در وهله نخست پیمانکار مسئول و در صورت قصور از جانب پرسنل ایشان، پیمانکار به همراه کارکنانش مسئول می باشد و کلیه عواقب مالی، حقوقی و جزایی بعهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت. وسایل ایمنی مندرج در مبحث 12، شامل کلاه چانه دار، کفش ایمنی، کمربند ایمنی، لباس ضخیم کار، دستکش مناسب، ماسک و عینک و .... می باشد.

12. 10 پیمانکار موظف است در ساعات روشنایی روز به عملیات حفر چاه اقدام نماید و در صورتی که به منظور تسریع عملیات اجرائی نیازمند کار در شیفت های دوم و سوم داشته باشد، می بایست با اجازه و موافقت کارفرما و یا مهندس ناظر اقدام نماید.

12. 11 پیمانکار مسئول حفظ و حراست از جان کارگران و وسائل و ابزار و تجهیزات خود می باشد.

12. 12 در صورت مواجه شدن پیمانکار با مسائل جدید یا حیاتی، و غیرقابل پیش بینی، می بایست موضوع را در کوتاه ترین زمان ممکن و بدون هرگونه اقدام شتاب زده با کارفرما در میان بگذارد و کسب تکلیف نماید.

12. 13 پیمانکار موظف است پس از خاتمه کار روزانه، دهانه چاه را با صفحات مشبک مقاوم و مناسب به نحو مطمئن بپوشاند.

12. 14 پیمانکار مجاز به استفاده از چراغ های نفتی یا گازی در هنگام حفر چاه نمی باشد و هر گونه قصور و کوتاهی در این مهم، مسئولیت متوجه شخص پیمانکار می باشد.

12. 15 در صورت قصور از سوی کارکنان مشغول به کار در محل کارگاه، پیمانکار مسئولیت مطلق دارد.

12. 16 در صورت وقوع حادثه برای کارکنان حاضر در محل کارگاه، پیمانکار مسئول تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت.

12. 17 پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما موظف است براساس مفاد قرارداد(ماده 4 و 5) کلیه مبالغ و هزینه های انجام موضوع قرارداد را به پیمانکار پرداخت نماید.

13. 2 در صورت متوقف نمودن تمام یا بخشی از موضوع قرارداد بدون دلیل موجه و قانونی توسط پیمانکار، کارفرما مخیر است قرارداد را فسخ یا باقی مانده عملیات اجرائی را به هر طریقی که مصلحت ایشان را همراه داشته باشد، توسط سایرین انجام داده و هزینه آن را جزء مبالغ پیمانکار مسامحه کار احتساب نماید.

13. 3 هزینه و تهیه آب، برق و گاز مورد نیاز مصرفی پیمانکار جهت اجرای عملیات در محل کارگاه بر عهده کارفرما می باشد.

13. 4 کارفرما از بابت مواردی و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

13. 5 کارفرما موظف است محلی را جهت استراحت و غذاخوری کارگران تهیه نماید.

13. 6 کارفرما موظف است کلیه وسایل ایمنی از جمله موانع شب نما و نوارهای خطر سقوط در چاه را تهیه و در اختیار کارفرما قرار دهد.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.