1. مشخصات طرفین قرارداد

1. 1 مشخصات کارفرما :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

1. 2 مشخصات پیمانکار :

آقا/ خانم/ شرکت ......... به مدیریت/ نمایندگی ...... به شماره ملّی/ شماره ثبتی ...... به نشانی ........ شماره تلفن ثابت ....... و شماره همراه ....... می باشد.

2. موضوع قرارداد و محل انجام آن

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، ساخت و نصب کابینت آشپزخانه /فلزی/ با مواد ام دی اف (MDF) با درصد طراوت ...... و صفحه رویه ی HPL از نوع پرداخت کوره ای براق به رنگ ...... با ضخامت ....... میلی متر.

محل نصب کابینت ها به نشانی ....... ساختمان شماره ..... واحد ...... که تحت پروانه ساختمانی به شماره مجوز..... و به تاریخ ...../...../...... می باشد.

3. محاسبات و مشخصات فنی پروژه

3. 1 کلیه فرآیند ساخت کابینت ها با مواد MDF درجه یک برند ....... تولید خواهد شد.

3. 2 کلیه لولاها از نوع آرام بسته شو و از برند ..... کشور ...... می باشند.

3. 3 قسمت زیر سینک ظرفشویی به علت مجاورت با آب از جنس ...... می باشد.

3. 4 ریل کشوها از نوع ساچمه ای سه تکه با برند ...... ساخت کشور ..... می باشد.

3. 5 کلیه شیشه های استفاده شده در دکور کابینت ها از نوع سکوریت از برند ....... می باشد.

3. 6 کل MDF مصرفی در اجرای عملیات موضوع قرارداد به متراژ ...... خواهد بود.

4. هزینه قرارداد( به تفکیک و کلی)

4. 1 هزینه اجرای کل عملیات موضوع قرارداد اعم از تأمین، طراحی، ساخت و نصب کابینت ها به ارزش ...... ریال تعیین می گردد.

4. 2 هزینه ها به تفکیک مراحل انجام به شرح ذیل می باشد:

4. 2. 1 هزینه تأمین و خریداری مواد اولیه از جمله MDF از قرار هر متر به ارزش ..... ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 2 هزینه طراحی با عنایت به خواست کارفرما به ارزش ......ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 3 هزینه جابه جایی و حمل کابینت ها از قرار هر سرویس به ارزش ...... محاسبه می گردد.

4. 2. 4 هزینه ساخت کابینت به ازای هر متر به ارزش ......ریال محاسبه می گردد.

4. 2. 5 هزینه نصب کابینت ها در مجموع به ارزش ...... ریال محاسبه می گردد.

5. شرایط پرداخت

5. 1 مبلغ ...... ریال معادل ..... درصد از کل ارزش قرارداد در هنگام عقد قرارداد پرداخت می گردد( در ازای دریافت چک تضمین به ارزش ....... ریال به شماره ..... ).

5. 2 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از انجام 50% کار با تأیید سرپرست کارگاه.

5. 3 مبلغ ...... ریال معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از تکمیل کامل پروژه با تأیید (نهاد منتخب نظارتی) .

5. 4 مبلغ ...... معادل ...... درصد از کل ارزش قرارداد پس از اتمام دوره گارانتی و رفع نواقص احتمالی( دوره گارانتی .... می باشد).

6. اسناد و مدارک پیمان

این قرارداد در برگیرنده اسناد و مدارک ذیل می باشد :

الف- سند قرارداد(پیمان پیش رو)

ب- نقشه های کلی، تفصیلی و اجرایی ساختمان که می بایست کابینت های ساخته شده مطابق با نظر کارفرما در مکان مورد نظر نصب گردد.

7. مدت انجام موضوع قرارداد

مدت کامل انجام پروژه ........... روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ............ و تاریخ خاتمه قرارداد ............... می‌باشد.

8. دیرکرد طرفین در انجام پروژه

چنانچه پیمانکار، بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما، مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هر روز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه .............. ریال به عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می گردد.

در مقابل هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی پروژه شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد.

9. نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است، به عهده کارفرما/ یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود. پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما/ یا نماینده ایشان/ یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این قرارداد اجرا نماید.

10. تجهیز و برچیدن کارگاه محل پروژه

هزینه های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه با توافق طرفین به عهده .... است.  ایشان می بایست کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت، بدون وقفه و با کیفیت لازم انجام پذیرد. در پایان کار، ایشان باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب، اقدام نماید، مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به ..... است .

11. نگهداری از درصد پیشرفت پروژه و مصالح کار

پیمانکار موظف است از درصد پیشرفت پروژه و همچنین مصالحی که در صورت وضعیت منظور می شود اعم از آنچه که در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده به نحو مقتضی نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

12. تعهدات پیمانکار

12. 1 پیمانکار ملزم است پس از در اختیار قرار گرفتن اطلاعات مرتبط با محل نصب کابینت ها، نوع و برند مورد استفاده در ساخت و چگونگی طراحی و دستورالعمل های مربوطه، نسبت به آغاز اجرای عملیات موضوع قرارداد اقدام نماید.

12. 2 پیمانکار متعهد می گردد که از مرغوب ترین مواد در ساخت کابینت مطابق با سفارش کارفرما بهره ببرد. در صورتی که کاشف بعمل آید مواد بکارگرفته شده از جمله MDF ، لولاها، پیچ ها و .... از کیفیت لازم برخوردار نمی باشد، پیمانکار در مقابل کارفرما مسئول جبران هر گونه خسارت و آسیب وارده می باشد.

12. 3 پیمانکار متعهد می گردد که پس از ساخت کابینت ها، آن ها را تا محل نصبشان حمل نماید؛ حق الزحمه جابه جایی مطابق با ماده 4 برای پیمانکار محفوظ است.

12. 4 پیمانکار متعهد می گردد در مدت زمان مقرر شده، اجرای عملیات موضوع قرارداد را به طور کامل انجام دهد. هر گونه تأخیر در انجام این مهم، مطابق با مواد 14 و 17 رفتار خواهد شد.

12. 5 پیمانکار ملزم است پس از عملیات طراحی و ساخت، به منظور نصب کابینت ها، ..... روز پیش به اطلاع کارفرما رساند. عدم اطلاع رسانی در نصب و تأخیر به وجود آمدن در عملیات موضوع قرارداد، مسئولیت را متوجه پیمانکار می کند.

12. 6 پیمانکار متعهد می گردد به منظور حسن انجام کار، .... ماه مدت تضمین کیفیت کار را نماید. در این مدت هر گونه عیب و نقص در کار تحویلی حادث گردد، مسئولیت آن تماماً بر عهده پیمانکار می باشد.

12. 7 پیمانکار متعهد می گردد به هنگام جابه جایی کابینت ها در ساختمان، کمال احتیاط و ایمنی را بنماید. هر گونه آسیب و خسارت به ساختمان از جمله در و دیوار، راه پله ها و.... مسئولیت آن متوجه شخص پیمانکار می باشد.

12. 8 پیمانکار متعهد می گردد برنامه ای منسجم به منظور اجرای مطلوب موضوع قرارداد و انجام امور محوله براساس شرایط اعلام شده از سوی کارفرما را به نحو احسن ترتیب دهد و پیش از اجرا به اطلاع کارفرما رساند.

12. 9 پیمانکار ملزم است در هر مرحله از فرایند انجام عملیات موضوع قرارداد، کارفرما را در جریان پیشرفت انجام پروژه قرار دهد.

12. 10 مطابق با توافق فی مابین کارفرما و پیمانکار، اجرای قرارداد قائم به شخص ایشان می باشد، و حق انتقال موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

12. 11 پیمانکار مجاز به تعطیل نمودن فرآیند اجرای موضوع قرارداد در هر زمانی بدون اخذ مجوز از سوی کارفرما یا دستگاه نظارت نیست؛ مگر در صورت وقوع حوادثی غیرمترقبه و خارج از حیطه اختیارات پیمانکار.

12. 12 پیمانکار موظف است تا حد امکان تلاش نماید تا هدر رفتن منابع و مواد از جمله MDF، ابزارآلات، لولاها، چسب و .... به حداقل برسد و معقول باشد؛ در غیر اینصورت هزینه هدر رفت بیش از حد متعارف، از حساب بستانکاری پیمانکار کسر خواهد شد.

12. 13 پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید.

12. 14 پیمانکار در برابر حقوق و سنوات، پاداش و عیدی کارگران خویش متعهد می باشد و از این بابت هیچ مسئولیتی بر عهده کارفرما نمی باشد.

13. تعهدات کارفرما

13. 1 کارفرما موظف است مطابق با قرارداد، در پایان انجام کامل موضوع قرارداد کلیه پرداخت های لازم را با پیمانکار تسویه نماید؛ و مطابق با ماده 5 قرارداد حاضر، نسبت به پرداخت های مرحله ای اهتمام ورزد.

13. 2 کارفرما متعهد می گردد که به هنگام نصب کابینت ها، هرگونه عملیات عمرانی ساختمان به پایان رسیده باشد. هر گونه بی مبالاتی نسبت به این امر، مسئولیتش بر عهده کارفرما می باشد.

13. 3 نظارت در حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک مربوطه پذیرفته، بر عهده کارفرما یا دستگاه نظارت معرفی شده از سوی کارفرما، خواهد بود.

13. 4 آب، برق و در صورت لزوم گاز جهت اجرای عملیات در محل نصب کابینت ها به منظور بهره گیری از دستگاه های الکتریکی و تأمین آب و آتش مورد نیاز بر عهده کارفرما می باشد.

13. 5 کارفرما موظف است محلی را به منظور استراحت و صرف غذا، سرویس بهداشتی در محل نصب کابینت برای کارکنان فراهم نماید؛ در غیر اینصورت مجوزی به منظور بهره گیری از امکانات واحدین مجاور را ترتیب دهد.

13. 6 کارفرما موظف است ساختمان را در مقابل  اشخاص فعال درمقابل حوادث ناشیه از فعالیت، بیمه نماید.

13. 7 کارفرما از بابت موارد و ابزارهایی که در اختیار پیمانکار قرار می دهد، حق دریافت هیچ گونه وجهی را ندارد.

14. ضمانت حسن اجرای تعهدات از سوی پیمانکار

پیمانکار متعهد می گردد موقع امضاء و مبادله قرارداد اقدام به ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات که به صورت، تضمین نامه بانکی/ یا سفته به امضای مجاز شرکت که معادل 5% مبلغ کل موضوع قرارداد می باشد را تسلیم کارفرما نماید و در صورتی که پیمانکار از اجرای هر یک از تعهدات خود تخلف نماید کارفرما مخیر است در چارچوب قرارداد، اسناد تضمینی را تا میزان خسارت وارده به نفع خود ضبط و وصول نماید .

15. دستگاه نظارت

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق مفاد قرارداد تقبل نموده است به عهده .......... که دستگاه نظارت نامیده می شود خواهد بود.

16. مالیات پروژه

هر گونه مالیات و کسورات قانونی متعلق به این قرارداد بر عهده ........ است، که بر اساس قوانین و مقررات تعیین و همراه سایر کسورات قانونی از صورت وضعیت های ارائه شده کسر خواهد شد.

17. موارد فسخ قرارداد

17. 1 انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار.

17. 2 عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده.

17. 3 تأخیر در شروع بکار پروژه بیش از ............... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد.

17. 4 تأخیر در اجرای کار به طوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوء نیت پیمانکار باشد.

17. 5 غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما.

18. اختلافات ناشی از قرارداد

اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا از طریق سازش بین طرفین و در صورت عدم سازش، با مراجعه به مرجع داوری حل و فصل خواهد شد. طرفین قرارداد بدواً ............ را به عنوان داوری مرضی الطرفین برگزیدند.

19. موارد متفرقه

1۹. 1 موارد اضطراری از قبیل جنگ، زلزله، عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

1۹. 2 در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .

1۹. 3 موارد پیش بینی نشده در این قرارداد با توافق طرفین براساس اصل آزادی اراده خواهد بود .

20. نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در ........ ماده و ....... نسخه تهیه و به  امضاء طرفین رسیده است و هر نسخه حکم واحد و یکسان دارد.

 

امضاء و اثرانگشت کارفرما/ یا نماینده قانونی ایشان       امضاء و اثرانگشت پیمانکار/ یا نماینده قانونی ایشان


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.