نمونه قرارداد صلح واگذاری تعداد مشخص از سهام شرکت

۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ............................. تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .......................... به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ................................ فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ........................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ........................ به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

موردصلح : تعداد......... سهم  به  ارزش  اسمی  هر سهم  .................ریال  از هر حیث  و بابت  به  نحوی  که  با وقوع  این  صلح  هیچگونه ادعا و حقی  درمورد صلح  برای  مصالح  باقی  نمی  ماند و متصالح از هر حیث و جهت قائم مقام قانونی مصالح در مورد صلح خواهد گردید. مصالح ضمن  عقد خارج  لازم  تا ده  سال  شمسی  ضامن  کشف  فساد مورد مصالحه گردید. 

 اسقاط کافه خیارات  خصوصا"خیار غبن  حتی  فاحش از طرفین  بعمل آمد و متصالح  متعهد به پرداخت  کلیه بدهیها وعوارض  موردصلح  گردید. مفادبنددوم  بخشنامه  130/ 10- 14/ 1/ 58 سازمان  ثبت  متصالح   تفهیم  گردید. 

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.