۱- مصالح : آقای / خانم ................................. فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ............................. تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خودیا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف .......................... به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

۲- متصالح : آقای / خانم ................................ فرزند .................. به شماره شناسنامه / اقتصادی / ثبت ............ صادره از ................ متولد سال .................. دارای کدملی ...............   ساکن ......................................................................................  کد پستی ........................  تلفن ...................................... اصالتاً از طرف خود یا ولایتاً / قیمومتاً / وصایتاً / وکالتاً / به نمایندگی و امضاء مجاز / از طرف ........................ به موجب ............................. و با اختیارات تام نسبت به انجام مورد معامله.

مورد صلح : تمامی  حقوق  متصوره  و ممکنه  و فرضیه   مصالح  نسبت  به  حق الامتیاز اشتراک  آب  شماره  پرونده .............باجمیع  توابع  آن  اعم از ودیعه وغیره  به نحوی  که برای مصالح حقی  وادعایی  بر مورد صلح  باقی  نباشد و متصالح  قائم  مقام   قانونی مصالح در استیفا منافع  وتغییرنام  پرونده  بنام  خود می  باشد. 

اسقاط کافه خیارات  خصوصاخیار غبن  از طرفین  بعمل  آمد و مسئولیت  انجام  معامله  با متعاملین          می باشدو  مصالح ضمن  عقد خارج  لازم  تا ده  سال  شمسی  ضامن  کشف  فساد مورد مصالحه گردید. 

 

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.