بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  درخواست و مطالبه امانت

 (مشخصات مخاطب)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

بر مبنای قراردادی مبنی بر امانت یک دستگاه اتومبیل ..... به شماره شهربانی ......... در مورخ ....... در عوض پرداخت بدهی به مبلغ ...... ریال اینجانب در امانت جنابعالی قرار داده ام. در تاریخ ..... مبلغ مزبور را به حساب مربوطه دادگستری واریز نموده و شما نیز در تاریخ ..... آن مبلغ را برداشت نموده اید که مستند آن به پیوست این اظهارنامه می باشد. با شرح این تفاسیر و پرداخت بدهی اینجانب به حضرتعالی، از شما تقاضامندم در تاریخ ..... به نشانی ..... نسبت به عودت مورد امانت اقدام نمایید و در غیر اینصورت مطابق با مقررات قانونی نسبت به اقامه دعوی حقوقی و کیفری از شما اقدام خواهم نمود.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.