بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصات  موکل)

  استرداد جهیزیه

 (مشخصات زوج)

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

حضرتعالی به استناد عقدنامه شماره ......... تنظیمی در دفترخانه ازدواج بشماره ....... به نشانی ...... همسر شرعی و قانونی اینجانب بوده اید. به استناد مدارک و شواهد موجود، جهیزیه ای به صورت کامل که مشروح آن به پیوست این اظهارنامه می باشد، در اختیار جنابعالی قرار داده و مستند فهرست شده که از سوی خانواده اینجانب تهیه شده بود به رؤیت و امضای شما رسیده است. حال با عنایت به دادخواست طلاق از سوی حضرتعالی و پذیرش طلاق توافقی از سوی شعبه ..... مجتمع ...... ، تقاضا دارم در مدت ...... روز از تاریخ رؤیت این اظهارنامه نسبت به استرداد جهیزیه اینجانب اقدام نمایید. در غیر اینصورت مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


اگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.
در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.