بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

  

 

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با کمال احترام به عرض می رساند :

اینجانبان وراث متوفی با نام ...... شماره ملی ...... شماره شناسنامه ...... محل صدور شناسنامه ...... نام پدر ...... تابعیت ...... تاریخ فوت ....... (در صورت داشتن شماره اقتصادی یا بازرگانی قید شماره اقتصادی)که می باشیم، و مشخصات وراث مطابق با فهرست پیوستی می باشد؛ متوفی دارای ماترک بوده و به منظور تقسیم ترکه میان وراث به موجب این اظهارنامه و تعیین مالیات بر ارث، فهرست ماترک و دارایی متوفی را به عرض می رسانیم. ایشان دارای دو باب منزل مسکونی به آدرس ...... و ...... و شماره ثبتی ...... و ...... و نیز دو دستگاه اتومبیل از نوع ...... و ...... به شماره شهربانی ...... و ...... و همچنین حساب بانکی به ارزش ....... ریال می باشد. ضمناً اظهارنامه حاضر در کمال صحت و حسن صداقت توسط وراث تأیید و به امضای اینجانبان می رسد. حال تقاضامندیم که مراتب جهت تعیین میزان مبلغ مالیات بر ارث مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه را به اطلاع اینجانبان برسانید.

 

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.