بسمه تعالی

برگ اظهارنامه

 

 

 

تاریخ ...............

شماره  ..............

پیوست .............

           مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده

موضوع اظهارنامه

مشخصات و اقامتگاه مخاطب

 

  خیانت در امانت سفته

 

خلاصه اظهارات

 

مخاطب محترم :

با سلام ،

بنا بر قرارداد مشارکت فی مابین میان اینجانب و جنابعالی به تاریخ ..... در جهت تجارت در زمینه ...... اینجانب سفته ای به ارزش ....... ریال بعنوان حسن انجام کار و تضمین استمرار فعالیت را در اختیار حضرتعالی قرار داده ام که شماره آن در قرارداد مزبور که به پیوست این اظهارنامه می باشد، نیز قید گردیده است. ولیکن متأسفانه حضرتعالی بنابر امانی بودن سفته مزبور در ید شما، از آن سوء استفاده نموده و اقدام به ضمانت گذاشتن در امری دیگر نموده اید که در تضاد با اصل فوق الذکر می باشد. حال بنا بر مواد 673 و 674 قانون مجازات اسلامی عمل حضرتعالی مصداق بارز وصف خیانت در امانت محسوب می شود و به موجب این اظهارنامه به اطلاع می رسانم که اینجانب مسئله را از طریق مراجع ذیصلاح قضایی پیگیری خواهم نمود.

با تشکر

نام و نام خانوادگی

امضاء – تاریخ

 

خلاصه پاسخ

       

 


اگر متن حاضر نیاز شما را به شکل کامل برآورده نکرد یا به نمونه اسناد بیشتری نیاز دارید لینک های زیر را امتحان کنید.
در صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.