sajadi.jpeg (13 KB)
 
 
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره حادثه درگیری ماموران با دختری در پارک پلیس گفت:" ماموری که با دختر مذکور درگیر شد و سایر مامورانی که تماشاچی این صحنه بودند، با توجه به قانون اساسی و حقوق شهروندی مستوجب تعقیب کیفری مطابق ماده 570 قانون تعزیرات هستند.". وی اضافه کرد:" مشابه اقدام اخیر مامور انتظامی را چند سال قبل نیز در میدان هفت‌تیر شخصا مشاهده کردم، در آن ماجرا هم زنی که شاید فقط روسری‌اش عقب بود، هم روسری و هم مانتواش در درگیری با پلیس افتاد و حتی فرد نامحرم بدن او را لمس کرد. مثلاً این خانم امر به معروف شده بود. اصل 39 قانون اساسی این چنین است که "هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی و تبعید می‌شود ممنوع و موجب مجازات است." بنابراین ماموران در صحنه، طبق اصل 39 قانون اساسی و ماده 570 قانون فوق‌الذکر قابل تعقیب کیفری هستند. مخصوصا که این اشتباه در ملا عام صورت گرفته و در جهان بازتاب بدی از نظام جمهوری اسلامی ایران نشان داده شده است."/ایسنا