سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات درمورد رسیدگی به اتهام مدیر مسئول نشریه ایران بیان کرد: تاریخ مصوبه مدیرمسئولی این فرد در روزنامه ایران با تاریخ ابلاغ مصوبه مطابقت ندارد، بنابراین هیات منصفه وی را مجرم ندانست.
 
monsefe.jpeg (8 KB)
 
 
مومنی راد سخنگوی هیات منصفه دادگاه مطبوعات، در مورد جلسه امروز (یکشنبه) دادگاه مطبوعات گفت: رسیدگی به اتهام مدیر مسئول نشریه ایران، امروز در شعبه 9 دادگاه کیفری یک استان به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد، قاضی به اتهام وی (افترا و نشر مطالب خلاف واقع و انتشار اخبار دادگاه قبل از قطعیت) رسیدگی کرد، هیات منصفه با توجه به اینکه تاریخ مصوبه مدیرمسئولی این فرد در روزنامه ایران با تاریخ ابلاغ مصوبه مطابقت نداشت، وی را مجرم ندانست. (منبع خبر: ابرنا)