bazpors.jpeg (31 KB)
 
 
 
علی مجتهدزاده در توییتی با اعلام خبر بازداشت بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرای فرهنگ‌ و رسانه نوشته است که وی در زندان است. وی در این توییت به صدور قرارهای سنگین و دستور فیلتر تلگرام از سوی این بازپرس سابق دادسرای فرهنگ‌و رسانه اشاره کرده است.
متن توئیت وی به شرح زیر است:
گویا دست انتقام الهی گریبان بیژن قاسم زاده بازپرس پر حرف و حدیث دادسرای فرهنگ و رسانه را هم گرفته و (وی) اکنون در زندان است. از خوش خدمتی های او علاوه بر صدور قرار های سنگین برای بسیاری (از) فعالین، یکی هم فیلتر تلگرام بوده (است). نامبرده بیشتر مجری دستورات داستان وقت بود تا مقام قضائی مستقل./ ایسنا