ahmadi copy.jpeg (44 KB)
 
 
دکتر نعمت احمدی وکیل دادگستری اظهار کرد: FATF یک نهاد اقتصادی است و تراکنش‌های بین المللی و داخلی و مشخصات پولی که فرستاده می شود را بررسی می کند که از راه معاملات درست و مشروع به دست آمده است یا خیر.
دکتر نعمت احمدی وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با مضرات نپیوستن کشور به FATF بیان کرد: نپیوستن به FATF باعث می شود تمامی ارتباط مالی ما با خارج از کشور قطع شود،  بدون اینکه جرمی انجام داده باشیم و گناهی مرتکب شده باشیم. مثلا در بخش پالرمو می‌گویند به تروریست‌ها کمک می کنیم و در بخش پولشویی، ناخودآگاه در مظان اتهام می نشینیم. پیوستن به FATF  در بعد داخلی هم خیلی مهم است، ما جزو معدود کشورهایی هستیم که می توانیم به بانک برویم و هر مبلغی را که خواستیم جابجا کنیم؛ با پیوستن به  FATF مبدا و مقصد پول‌ها روشن می شود.‌
وی ادامه داد: همه فکر میکنند که FATF مربوط به غرب و آمریکا است؛ در صورتی که این طور نیست،FATF  یک نهاد و NGO اقتصادی است و ارتباطی به دولت‌ها ندارد؛ این نهاد تراکنش‌های بین المللی و داخلی و مشخصات پولی که فرستاده می شود را بررسی و مشخص می کند که از راه معاملات درست و مشروع به دست آمده است یا خیر. FATF شاهراه بین المللی است و در این شاهراه بین المللی، پول های در حال گردش، مبدا و مقصد دارد. در این شاهراه نظارت میشود که پول نامشروعی حرکت نکند.
وی ادامه داد: مخالفان این امر دو دسته اند. یک دسته از مخالفان بدون اینکه دلیل مخالفت خود را بدانند با پیوستن به آن مخالفت می کنند و گروه دیگر، گروهی هستند که منافعی دارند. / ایسنا