با تصویب تشکیلات جدید معاونت حقوقی، عنوان معاونت حقوقی قوه قضاییه به طور رسمی به معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه تغییر یافت و نظارت بر امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده نیز بر عهده این معاونت گذاشته شد.

 

Moavenat Hoqoqi.jpg (32 KB)

 

در پی تصویب تغییرات پیشنهادی در چارت تشکیلاتی این معاونت و الحاق وظیفه پیگیری لوایح تدوین شده در مراجع قانونی به آن، از این پس معاونت نامبرده تحت عنوان معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.

همچنین تکالیفی نظیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر پژوهشگاه قوه قضاییه و سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و همچنین سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور روزنامه رسمی نیز بر عهده این معاونت نهاده شده است. دفتر تحقیقات فقهی و حقوقی (قم) نیز به این معاونت الحاق شد./ ایسنا