سخنگوی هیات منصفه مطبوعات اظهار داشت: دیروز (یکشنبه) 3 اسفند 1399 در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کاشانکی به پرونده متهم مدیر مسئول ماهنامه ایران فردا رسیدگی شد.

 

DadgahMatbooat23.jpg (74 KB)

 

احمد مومنی راد سخنگوی هیات منصفه مطبوعات در رابطه با این موضوع بیان کرد: در دادگاه مطبوعات این هفته به پرونده متهم مدیر مسئول ماهنامه ایران فردا با دو اتهام ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه و نشر مطالب الحادی رسیدگی شد که هیات منصفه باتفاق آرا متهم را در هر دو اتهام مجرم دانست و در دو اتهام باتفاق ارا مستحق تخفیف ندانست./ ایسنا