سیدمهدی حجتی اظهار داشت: در قتل‌ها و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی در خانواده، مرتکبین برای اغفال و فریب خویش و راضی کردن خود به ارتکاب جرم از مکانیسم دفاعی توجیه رفتار مجرمانه استفاده می‌کنند.

سیدمهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با قتل بابک خرمدین و اعترافات اخیر والدین وی به ارتکاب قتل دختر و داماد خانواده بیان کرد: در مورد قتل‌های ناموسی، فشار افکار عمومی در محل یا تعصب‌های ناموسی و نگاه توام با تلقین بی غیرتی مردم به مردان یک خانواده، فرد را مجبور به زن‌کشی، دخترکشی یا خواهرکشی می‌کند و در واقع مرتکب، با استدلال‌هایی که در ضمیر خویش می‌کند، ارتکاب قتل وابستگان خویش را توجیه می‌کند و در قتل‌های غیر ناموسی نیز مرتکب برای اینکه خود را از عذاب وجدان و احساس گناه برهاند و از موانع اخلاقی، شرعی و فطری برای ارتکاب قتل عزیران خویش عبور نماید، در یک دوره زمانی شروع به توجیه و اغفال روانی خویش کرده و با طرح ادله ای که باعث اقناع روانی وی می شود، ارتکاب قتل را از طریق این مکانیسم دفاعی روانی برای خویش توجیه می‌کند؛ به نحوی که مرتکب خود را در موضعی قرار می‌دهد که در نتیجه، هیچ انتخابی جز ارتکاب قتل ندارد و در نتیجه، رفتار خود را موجه و قابل‌قبول تلقی می‌کند و حتی ممکن است به صورت زنجیره ای مرتکب قتل و سایر جرایم خشن شود.

وی ادامه داد: اگر یک نفر نیز توجیهات و دلایل فرد را نیز تائید کند، استحاله رفتار مجرمانه نیز با سرعت بیشتری صورت می گیرد که در پرونده بابک خرمدین، همراهی مادر مقتول با پدر وی دقیقاً به همین فرایند منتهی شده است. در جریان تحقیقات مقدماتی و اظهاراتی که در فضای مجازی توسط رسانه‌ها منتشر شد، دیدیم که متهمین با بیان مطالبی در خصوص وضعیت اخلاقی و رفتاری مقتولین، دقیقاً متوسل به مکانیسم توجیه و فرافکنی برای موجه نشان دادن رفتار مجرمانه خویش شده و به صراحت اظهار می دارند که نه تنها عذاب وجدان ندارند، بلکه از کرده خویش نیز رضایت کامل دارند و در صورتی که مجدداً در همان موضع قرار گیرند، رفتار مجرمانه خویش را تکرار می کنند.

حجتی افزود: بدین ترتیب متهمین به عنوان افرادی عادی که فاقد هرگونه اختلال روانی نیز تشخیص شده اند، آنچنان استدلال‌های خویش را قوی می دانند و از نظر روانی آنچنان خود را برای قتل فرزندان خویش اقناع کرده‌اند که بدون ابراز هرگونه پشیمانی در گفتگو با رسانه‌ها، قصد دارند دیگران را نیز به مانند خویش در ارتکاب قتل هایی که متهم به ارتکاب آن هستند توجیه کرده و آن را یک واکنش طبیعی جلوه دهند به نحوی که هرکس جای ما بود، همین کار را می‌کرد./ ایسنا