نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم اظهار داشت: کودک همسری به موارد ازدواج بچه 9 سال یا 10 سال گفته می شود اما دختر 13 ساله که دیگر کودک همسر نیست.

مرکز آمار ایران، تعداد ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در بهار 1400 دارای 32 درصد رشد در قیاس با آمار مشابه خود در بهار سال گذشته اعلام و تاکید کرده است که این آمار فصلی دال بر 9753 ازدواج برای این بازه سنی از دختران با توجه به آمارهای مشابه فصلی طی دو سال اخیر بالاترین تعداد را نشان می‌دهد.

حسن نوروزی، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم درباره علت رشد این آمار بیان کرد: نگاه درست و صحیح به مقوله ازدواج، نگاه اسلام است؛ نگاهی که می‌گوید ازدواج دختر با بلوغ او و اذن ولی ممکن است. یعنی برای تعیین زمان مناسب برای ازدواج، بلوغ در نظر گرفته می‌شود و البته اذن ولی به معنی پدر یا در صورت فقدان پدر، پدربزرگ ولی دختر است.

وی ادامه داد: قانون درست برای ازدواج، قانون اسلام است.

نوروزی در پاسخ به این سوال که با این استدلال تعیین سن قانونی برای ازدواج لازم نیست؟ اضافه کرد: به طور قطع همین است، سن ازدواج در دختران به معنی سن بلوغ در نظر گرفته می‌شد که عموما سن 13 یا 14 سال است و این که دختر بتواند زندگی را به جلو برد یا خیر نیز به اذن ولی باز می گردد.

نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم با انتقاد از اطلاق عنوان کودک همسری به دختران 13 یا 14 ساله افزود: کودک همسری به موارد ازدواج بچه 9 سال یا 10 سال گفته می‌شود اما دختر 13 ساله که دیگر کودک همسر نیست.

نوروزی در پاسخ به این مساله که منتقدان کودک همسری سن 10 تا 14 سال را کودک همسر دانسته و نگران رشد امار ازدواج در این جمعیت هستند، گفت: این گروه 14 تا 16 سال را هم کودک همسر می گویند، حکم درست همان است که اسلام می فرماید./ دیده بان ایران