مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات خریدار

خوانده

مشخصات فروشنده

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال مورد معامله با پلاک ثبتی...  به شرح متن

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی مورخ ...    2ـ استعلام ثبتی    3ـ تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی... تهران     4ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، رقبه مورد ترافع را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق مبایعه‌نامه عادی به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال فروخته و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است و وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، طرفین متعهد گردیده‌اند که در روز ... مورخ ... در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، حضور به هم رسانند.

رابعا"؛ با عنایت به اینکه مستند به تصویر مصدق گواهی عدم حضور دفتر اسناد رسمی ... تهران، خوانده، از حضور در دفتر اسناد رسمی مذکور و انجام تعهد خویش مبنی بر انتقال رسمی مورد معامله استنکاف می‌ورزد.

خامسا"؛ با توجه به اینکه نقل و انتقال مورد معامله توسط خوانده، قویا" محتمل است و این اقدام خوانده، اجرای حکم را ـ در صورت صدور ـ متعذر و حق موکل را تضییع می‌نماید و این امر، دلالت بر فوریت امر می‌نماید.

سادسا"؛ با لحاظ اینکه موکل، وفق ماده318 ق.آ.د.م، قصد دارد ظرف مهلت20 روز از تاریخ صدور دستور موقت، نسبت به تقدیم دادخواست ماهیتی (تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع، در یکی از دفاتر اسناد رسمی تهران، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین10 و219  قانون مدنی و مواد198 و212 و515 و519 ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن) اقدام نماید.

سابعا"؛ با نظر به اینکه در خصوص تودیع خسارت احتمالی به منظور صدور دستور موقت، وفق ماده319 ق.آ.د.م، پس از تعیین، اقدام خواهد شد.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

1ـ صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی مورد ترافع تا حلول نتیجه رسیدگی، بدون حضور خوانده، وفق مواد310 و314 و315 و316 و318 و 319 ق.آ.د.م

2ـ صدور دستور مقتضی مبنی بر اجرای دستور موقت صادره، قبل از ابلاغ به خوانده، به لحاظ فوریت امر، وفق ماده320 ق.آ.د.م

بدیهی است دادخواست ماهیتی، در فرجه قانونی تقدیم میگردد.

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهاندر صورتیکه اطمینان پیدا کردید که نمونه سند مورد نیاز شما در سایت قرار ندارد لطفا به صفحه درخواست نمونه اسناد حقوقی رفته و فرم مربوطه را تکمیل کنید.