نمونه دادخواست الزام خوانده به تحویل آپارتمان در قبال پرداخت مانده ثمن به خوانده یا واریز آن به صندوق دادگستری و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

مشخصات‌طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

مشخصات خریدار

خوانده

مشخصات فروشنده

وکیل یا نماینده قانونی

مشخصات وکیل دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

الزام خوانده به تحویل آپارتمان موضوع پلاک ثبتی... در قبال پرداخت مانده ثمن به خوانده یا واریز آن در صندوق دادگستری،  به شرح متن، مقوم به... ریال و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله

دلائل و منضمات

دادخواست

1ـ تصویر مصدق قرارداد عادی پیش‌فروش مورخ ...    2ـ استعلام ثبتی    3ـ تحقیق و معاینه محل     4ـ شهادت شهود     5 ـ وکالتنامه

ریاست محترم مجتمع قضایی ... سلامّ‌علیکم؛ احتراما" اینجانب وکیل خواهان، نکات ذیل را باستحضار میرساند:

اولا"؛ با توجه به اینکه خوانده محترم، مالک رسمی ششدانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ... مفروز از پلاک ثبتی ... فرعی از اصلی مذکور، به شماره ثبت ... صفحه ... دفتر املاک ... بخش ... تهران، به نشانی ... است.

ثانیا"؛ با عنایت به اینکه خوانده فوق‌الاشعار، ششدانگ یک دستگاه آپارتمان را با کلیه متعلقات آن، مستند به تصویر مصدق قرارداد عادی پیش‌فروش به شماره ... مورخ ... به موکل، در ازاء ثمن به مبلغ ... ریال به موکل می‌فروشد و مبلغ ... ریال از ثمن معامله را از موکل دریافت نموده است.

ثالثا"؛ با نظر به اینکه مستند به بند ... شروط ضمن عقد همان مبایعه‌نامه، خوانده متعهد گردیده که آپارتمان پیش‌فروش شده را ظرف مدت ... ماه از تاریخ تنظیم قرارداد فوق‌الذکر، احداث/ تکمیل و تحویل موکل نموده و در نهایت، با اخذ پایان‌کار و صورتمجلس تفکیکی، نسبت به تنظیم تقسیم‌نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی ... تهران، جهت انتقال رسمی مورد معامله، اقدام نماید لیکن خوانده ـ پس از احداث و تکمیل آپارتمان فوق‌الذکر ـ از تحویل آن، امتناع می‌نماید و این امر، از طریق تحقیق و معاینه محل و شهادت شهود قابل احراز است و شهود مذکور عبارتند از:

الف) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ب) جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

ج)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

د)  جناب آقای ... فرزند ... به شماره شناسنامه ... صادره از ... متولد ... به نشانی ...

رابعا"؛ با نظر به اینکه از ثمن مورد معامله، مبلغ ... ریال آن پرداخت شده و بقیه که معادل ... ریال است، براساس توافق طرفین، منوط به تحویل و تسلیم مورد معامله بوده است و موکل آمادگی کامل دارد مبلغ مانده را به صندوق دادگستری، واریز و یا به خوانده، پرداخت نماید و مورد معامله را تحویل بگیرد.

علاوه بر اینکه ادامه وضع فعلی باعث می‌شود که موکله، مبالغ سنگینی، هر ماهه، بابت اجاره بهای محل سکونت خویش پرداخت نماید.

خامسا"؛ با لحاظ اینکه خوانده، هنوز پایان‌کار را از شهرداری مربوطه و صورتمجلس تفکیکی را از اداره ثبت مربوطه دریافت نکرده است.

سادسا"؛ با توجه به اینکه وقوع بیع صحیح شرعی بین موکل و خوانده فوق‌الذکر مسلم است.

سابعا"؛ با ملاحظه اینکه در خصوص ابطال نقش تمبر هزینه دادرسی، بر حسب محاسبه دفتر دادگاه، وفق دفترچه محاسباتی املاک، وفق بند12 ماده3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب1373 پس از تعیین، اقدام خواهد شد.

لذا موارد ذیل، مورد استدعاست:

1ـ پیش از حلول جلسه رسیدگی، صدور دستور مبنی بر استعلام ثبتی، به منظور احراز مالکیت خوانده، وفق ماده212 ق.آ.د.م

2ـ صدور قرارهای معاینه و تحقیقات محلی و استماع شهادت شهود، بمنظور احراز امتناع خوانده از تحویل آپارتمان پیش‌خرید شده، وفق مواد229 لغایت256 ق.آ.د.م

3ـ در ماهیت دعوی، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل آپارتمان موضوع پلاک ثبتی ... ، در قبال پرداخت مانده ثمن به خوانده یا واریز آن در صندوق دادگستری، توأم با پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله، وفق مادتین10 و219  قانون مدنی و مواد198 و212 و515 و519 ق.آ.د.م و اصول حاکمیت اراده، لزوم و صحت قرارداد فیمابین و التزام طرفین به محترم شمردن مفاد آن

 

                                                                                                                                        با تقدیم شایسته‌ترین احترامات

                                                                                                                                                      وکیل خواهان

نمونه سند حقوقی که به رایگان در اختیار دارید توسط متخصصین رشته حقوق تهیه شده و یصورت دوره ای ویرایش می شود. شما می توانید فایل ورد و پی دی اف سند فوق را دانلود کرده و پس از اعمال تغییرات ضروری مورد استفاده قرار دهید. بدیهی است که صلح؛ مرجع حقوقی ایران هیچ گونه مسوولیتی در مورد استفاده شما از این سند بر عهده نمی گیرد. پیشنهاد ما همواره این است که در انجام امور حقوقی خود از متخصصین یاری بگیرید، شما می توانید برای یافتن وکیل، کارشناس رسمی و یا دفتر اسناد رسمی مناسب در سراسر کشور از لینک های زیر استفاده کنید.